Lyc­kad i sin roll

Far­väl miss Bishop

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE - Av Jan-Olov An­ders­son

15.25

En av de bätt­re rol­ler­na för Mart­ha Scott (1912–2003), som någ­ra år ti­di­ga­re gjor­de hu­vud­rol­len i Thorn­ton Wil­der- pjä­sen ”Vår stad” på Bro­ad­way i New York och ett par år se­na­re Oscars-no­mi­ne­ra­des för sam­ma roll i film­ver­sio­nen. Ef­ter det be­höv­de hon ald­rig gå syss­lo­lös. Här spe­lar hon en lä­ra­ren El­la Bishop i den ame­ri­kans­ka mel­lan­väs­tern. Hon gör kar­riär vid sta­dens uni­ver­si­tet och blir en om­tyckt lä­ra­re, men pri­vat­li­vet är in­te li­ka lyc­kat. Den tänk­ba­re man­nen ( Don Douglas, 1905– 1945), för­svin­ner med hen­nes ku­sin ( Ma­ry An­der­son, 1918–2014). Och en lä­rar­kol­le­ga (Sid­ney Black­mer, 1895–1973) hon har en re­la­tion med kan in­te skil­ja sig då hans fru väg­rar av re­li­giö­sa skäl. El­la kom­mer dock att upp­fost­ra ku­si­nens dot­ter som sin egen, då mo­der­na dör vid för­loss­ning­en. När hon på ål­derns höst ser till­ba­ka på sitt liv, är El­la än­då nöjd på grund av ele­ver­nas kär­lek till hen­ne. Li­te gam­mal­dags men en myc­ket väl­spe­lad histo­ria. (Che­ers for Miss Bishop, 1941)

MART­HA SCOTT spe­lar en om­tyckt lä­ra­re med otur i kär­lek i den ame­ri­kans­ka mel­lan­väs­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.