Grä­ver i män­ni­skans histo­ria

Då för­änd­ra­des värl­den

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Hur blev män­ni­skan den hon är i dag? Det vill Mel­ker Bec­ker ta re­da på.

I någ­ra av si­na ti­di­ga­re pro­gram­se­ri­er, som ”Hem­li­ga svens­ka rum” och ”Svens­ka hem­lig­he­ter”, har Mel­ker Bec­ker krys­sat mel­lan gru­vor, berg­rum och gam­la valv för att åter­ge be­rät­tel­ser från det för­gång­na. I ”Då för­änd­ra­des värl­den” fort­sät­ter han på sam­ma lin­je när han re­ser runt i Sve­ri­ge i jak­ten på upp­täck­ter och ske­en­den som har for­mat oss som män­ni­skor. Till­sam­mans med sitt in­spel­nings­team be­sö­ker han bland an­nat en gru­va som bygg­de upp he­la Sve­ri­ges väl­stånd, men som si­na­de i mit­ten av 1900-ta­let.

– Där le­tar vi bland an­nat ef­ter gam­la in­skrip­tio­ner. Vi kom­mer ock­så till ett gam­malt, nu­me­ra ned­lagt, mi­li­tärt bräns­le­la­ger, sä­ger Mel­ker Bec­ker.

Se­ri­en tar av­stamp i sto­ra äm­nen, till ex­em­pel makt, krig och eld.

– Vad gjor­de el­den med oss män­ni­skor och vår ut­veck­ling? Och vad i vår natur har gjort att vi har ut­veck­lat ex­em­pel­vis kons­ten och kom­mu­ni­ka­tio­nen? sä­ger Mel­ker Bec­ker.

Pro­gram­le­da­ren in­le­der ”Då för­änd­ra­des värl­den” i ar­ki­tek­tu­rens tec­ken, mitt på Sö­der­malm i Stock­holm.

STO­RA HÄN­DEL­SER Pro­gram­le­da­ren Mel­ker Bec­ker tar i se­ri­en med tit­tar­na på en re­sa ge­nom mänsk­lig­he­tens histo­ria för att se vil­ka hän­del­ser som har for­mat oss ge­nom ti­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.