Spräng­de grän­ser in­om mo­de

Mo­de­hu­set Mar­gi­e­la

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

Nu be­rät­tar mo­deska­pa­re och grun­da­re om det gåt­ful­la och ban­bry­tan­de mo­de­hu­set Mai­son Mar­gi­e­la.

Frans­ka mo­de­hu­set Mai­son Mar­gi­e­la grun­da­des 1988 av Mar­tin Mar­gi­e­la, som vil­le bry­ta grän­ser­na in­om mo­de­värl­den och rö­ra sig bort från 1980-ta­lets gla­mour.

– När det kom till Mar­gi­e­la var det ga­tus­mart, li­te smut­sigt, se­cond hand-klä­der och t-shirts. Det var vad jag trod­de kvin­nor skul­le gil­la. De kvin­nor jag kän­de var på det sät­tet, sä­ger mo­deska­pa­ren Lutz Hu­el­le i do­ku­men­tä­ren ”Mo­de­hu­set Mar­gi­e­la”.

Mai­son Mar­gi­e­la har gjort sig känt för att hål­la mo­de­vis­ning­ar på ovan­li­ga plat­ser, bland an­nat på tun­nel­ba­nesta­tio­ner och ute på ga­tan. I do­ku­men­tä­ren vi­sas klipp från Mar­gi­e­las förs­ta vis­ning på Café de la Ga­re i Pa­ris. Mo­del­ler­na bär be­slö­ja­de hårupp­sätt­ning­ar el­ler tyg över an­sik­tet – nå­got som bli­vit ett sig­num för mär­ket. Även Mar­tin Mar­gi­e­la själv har lyc­kats hål­la sig hem­lig och syns säl­lan i me­di­er.

I do­ku­men­tä­ren be­rät­tar med­grun­da­ren Jen­ny Mei­rens, för­sälj­nings­che­fer, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­ri­ga och ma­ke up-ar­tis­ter om ska­pan­de­pro­ces­ser och vär­de­ring­ar.

En Mar­gi­e­la-kre­a­tion un­der en vis­ning 2008. BAN­BRY­TAN­DE ME­TO­DER Det kre­a­ti­va gäng­et på mo­de­hu­set Mai­son Mar­gi­e­la be­rät­tar om ska­pan­de­pro­ces­ser, vär­de­ring­ar och kon­flik­ten mel­lan kre­a­ti­vi­tet och kom­mer­si­a­lism.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.