Wi­e­ner-dog

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.20

Todd So­londz har all­tid ef­fek­tivt ploc­kat fram svart hu­mor ur dys­funk­tio­nel­la män­ni­skors liv. Så även här, där en tax står i cent­rum. Vi får föl­ja dess liv ge­nom ett an­tal fa­mil­jer som är äga­re till den ge­nom åren. Ju­lie Del­py, Dan­ny DeVi­to, El­len Bur­styn och Gre­ta Ger­wig spe­lar någ­ra av dem. Djur­vän­ner kan nog bli upp­rör­da. (2016)

Tax­en Wi­e­ner-dog är hu­vud­per­son i ko­me­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.