Film­mu­si­kens be­hag

Score – den ultimata filmmusiken & Hit­ch­cock och Psycho

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

19.05 & 20.40

Var­för äls­kar vi fil­mer med bra mu­sik? Sva­ret får vi nu i en do­ku­men­tär.

Film­mu­sik kan av­gö­ra om en lång­film blir suc­cé el­ler flopp. I do­ku­men­tä­ren träf­far vi Hol­ly­woods ton­sät­ta­re­lit och får åter­upp­le­va mu­si­ken till stor­fil­mer som ”Star wars”, ”Ti­ta­nic” och ”Psycho”. Just ”Psycho” ana­ly­se­ras li­te ex­tra se­na­re un­der kväl­len i ”Hit­ch­cock och Psycho”. Den kän­da dusch­sce­nen kräv­de 78 oli­ka ka­me­raupp­ställ­ning­ar och 52 klipp, allt ac­kom­pan­je­rat av Ber­nard Herr­manns be­röm­da vi­o­li­ner.

Kom­po­si­tö­ren Rachel Port­man.

PRI­SAD Kom­po­si­tö­ren Hans Zim­mer, som fick en Oscar för mu­si­ken till fil­men ”Le­jon­kung­en”, med­ver­kar i do­ku­men­tä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.