Do­ku­men­tär om folk­kä­ra Lill-Babs sista tur­né

Siw, Lill-Babs och Ann-Louise

TV Tidningen - - SIDAN 1 -

20.00

Se den folk­kä­ra ar­tis­ten Lill-Babs sista tv-fram­trä­dan­de i do­ku­men­tä­ren med kol­le­gor­na Siw Malm­kvist och An­nLou­i­se Han­son. En av Sve­ri­ges störs­ta ar­tis­ter ge­nom ti­der­na läm­na­de oss ny­li­gen. Bar­bro ”Lill-Babs” Svens­son har bland an­nat till­de­lats H.M. Konung­ens me­dalj och bli­vit in­vald i Swe­dish Mu­sic Hall of Fa­me. Någ­ra av hen­nes kän­das­te lå­tar är ”Är du kär i mej än­nu Klas-Gö­ran” (1959), ”It­sy bit­sy te­e­nie wee­nie yel­low pol­ka dot bi­ki­ni” (1960) och ”En tuff brud i lyx­för­pack­ning” (1961). Hon släpp­te 17 ori­gi­na­lal­bum mel­lan 1962 och 2014. Hon har även spe­lat i fle­ra fil­mer och på se­na­re år har vi kun­nat se hen­ne i tv-se­ri­en ”Bonus­fa­mil­jen”.

Un­der 2017 var Lill-Babs på en landsom­fat­tan­de tur­né med kol­le­gor­na Siw Malm­kvist och Ann-Louise Han­son. I do­ku­men­tä­ren ”Siw, LillBabs och Ann-Louise” får vi se de­ras sista ge­men­sam­ma kon­sert i Karl­stad. Vi får hö­ra de­ras lå­tar, va­ra med bakom sce­nen och ta del av re­por­tage, åter­blic­kar och in­ter­vju­er.

Lill-Babs gick bort i april ti­di­ga­re i år och det­ta blev hen­nes sista tv-in­spel­ning. Hon blev 80 år.

Ann-Louise Han­son Siw Malm­kvist Lill-Babs

PÅ VÄGARNA TILL­SAM­MANS Siw Malm­kvist, Ann-Louise Han­son och Bar­bro ”Lill-Babs” Svens­son åk­te på tur­né för­ra året. Det do­ku­men­te­ras i fil­men som blev Lill-Babs sista tv-fram­trä­dan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.