Apo­ka­lyp­sen kry­per nä­ra

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN - JAN- OLOV AN­DERS­SON jan-olov.an­ders­son@af­ton­bla­det.se

Med jäm­na mel­lan­rum ver­kar värl­den gå un­der. I böc­ker, i fil­mer, i tv-se­ri­er. Med spän­nan­de dans­ka se­ri­en ”The rain” kom­mer apo­ka­lyp­sen när­ma­re än i ti­di­ga­re ut­länds­ka histo­ri­er. Det är nå­got spe­ci­ellt med fram­tids­dysto­pis­ka histo­ri­er. Jag minns hur man sträck­läs­te

Step­hen Kings te­gel­sten ”The stand” 1978 där värl­den var på väg att gå un­der någ­ra år fram­åt i ti­den. El­ler hur man ef­ter att ha läst Cor­mac McCart­hys su­ve­rä­na och natt­svar­ta ”Vägen” för tio år se­dan, ba­ra läng­ta­de ef­ter att se hur sjut­ton fil­men med Vig­go Mor­ten­sen

skul­le bli. Tre år se­na­re blev man in­te be­svi­ken.

Från den 4 maj finns al­la åt­ta av­snit­ten av ”The rain” på Net­flix. Det är ström­nings­tjäns­tens förs­ta nor­dis­ka produktion, ska­pad av dans­kar varav någ­ra har job­bat med ”Brot­tet”, ”Bor­gen” och ”Fol­low the mo­ney”. Histo­ri­en ut­spe­las ef­ter att ett häf­tigt regn fyllt av nå­got slags vi­rus tycks ha ut­plå­nat stör­re de­len av mänsk­lig­he­ten. Stark in­led­ning när reg­net ska­par ka­os på en dansk mo­tor­väg. Och i de tre av­snitt jag har sett stegras spän­ning­en he­la ti­den. Mer ska in­te av­slö­jas.

Men allt känns lik­som li­te mer re­a­lis­tiskt när apo­ka­lyp­sen har drab­bat mil­jö­er vi kän­ner till. Al­ba

Au­gust är över­ty­gan­de i hu­vud­rol­len. Mam­ma Per­nil­la och pap­pa

Bil­le kan va­ra stol­ta. Och det ver­kar som att ”Tu­rist”-stjär­nan Jo­han­nes Bah Kuhn­ke har en roll som blir stör­re så små­ning­om. Det anas att hu­vud­per­so­ner­na så små­ning­om är på väg till Sve­ri­ge. Till och med att må­let kan va­ra mi­na gam­la trak­ter i Ös­ter­göt­land …

”The rain” är se­värd spän­ning för bå­de svens­kar och dans­kar.

Al­ba Au­gust i hu­vud­rol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.