Kan få folk att skär­pa till sig

TV Tidningen - - CONTENTS - Jan-olov.an­ders­son@af­ton­bla­det.se

Som om det in­te vo­re nog med kli­mat­ho­tet. Nu kom­mer SVT:s ”Maträddarna” – start i SVT1 tors­da­gen den 1 no­vem­ber – som ger då­ligt sam­ve­te var­je gång man kny­ter ihop kas­sen full med skräp och går ut och hä­ver ned den i sop­ned­kas­tet. Vad väg­de den? Två ki­lo? Var allt­så hälf­ten mat som bar­nen och jag ha­de kun­nat äta upp?

Det är skräm­man­de siff­ror som pro­gram­le­da­ren An­ne Lundberg och koc­ken Paul Svens­son pre­sen­te­rar i sin pro­gram­se­rie. Av all mat som od­las och pro­du­ce­ras, slängs en tred­je­del. Od­la­re, pro­du­cen­ter, re­stau­rang­er, livs­me­dels­af­fä­rer och vi i vå­ra hus­håll är un­ge­fär li­ka go­da kål­su­pa­re al­li­hop. Det glo­ba­la matsvin­net skul­le kun­na för­sör­ja tre mil­jar­der män­ni­skor.

Jag har sett de två förs­ta av­snit­ten av ”Maträddarna”. En ty­pisk SVT-pro­dukt. In­for­ma­tivt. Folk­bildan­de. Tan­ke­väc­kan­de. An­ne Lundberg är en av de mest tro­vär­di­ga pro­gram­le­dar­na vi har i lan­det, Paul Svens­son en av de där kän­diskoc­kar­na som på ett vet­tigt sätt kan för­kla­ra sa­ker och ting kring mat och här ska­par han en­tu­si­as­tiskt (vad som ser ut som) smas­ki­ga rät­ter av de mat­res­ter vi släng­er.

Vi får ve­ta hur Boston­gur­kan (från bör­jan en rest­pro­dukt) upp­fanns. Får mö­ta en fa­milj som ”dump­st­rar”, som allt­så ploc­kar mat ur livs­me­dels­af­fä­rer­nas so­por och i prin­cip kan le­va på det. För da­tum­märk­ning­en, får vi lä­ra oss, be­ty­der in­te att ma­ten blir otjän­lig så fort bäst fö­re-da­tum har pas­se­rats. Och man tack­lar vi­da­re allt från hur vat­ten kan va­ra dy­ra­re än mjölk till var­för ”fu­la” grön­sa­ker in­te går att säl­ja.

”Maträddarna” är ga­ran­te­rat ett pro­gram som kan få folk att skär­pa till sig när det gäl­ler matsvin­net. Fast för­sö­ket att hö­ja sta­tu­sen för mo­röt­ter i de två förs­ta pro­gram­men, det går jag in­te på. Det är och för­blir en po­äng­lös grön­sak …

An­ne Lundberg är en av de mest tro­vär­di­ga pro­gram­le­dar­na vi har

Paul Svens­son. MATGLÄDJE Pro­gram­le­da­ren An­ne Lundberg och koc­ken Paul Svens­son un­der­sö­ker hur vi kan mins­ka matsvin­net. Un­der sä­song­en ploc­kar de bland an­nat äpp­len till­sam­mans med Björn Ra­ne­lid (bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.