”Vi vill fräl­sa ge­nom lust och njut­ning”

Vi vet al­la att vi släng­er mat i onö­dan. Men viss­te du att en tred­je­del av all mat som pro­du­ce­ras ham­nar i sopp­å­sen? – Och det är den ro­li­gas­te och go­das­te ma­ten vi släng­er. Vi går mis­te om sma­kupp­le­vel­ser! sä­ger pro­gram­le­da­ren An­ne Lundberg.

TV Tidningen - - CONTENTS -

Det här vill den nya se­ri­en ”Maträddarna” rå­da bot på. I fy­ra av­snitt får vi föl­ja med pro­gram­le­da­ren An­ne

Lundberg och koc­ken Paul Svens­son när de ger sig ut på en re­sa till­sam­mans. En re­sa med syf­te att un­der­sö­ka hur man får stopp på matsvin­net. Längs vägen bjuds på smar­ri­ga re­cept, aha-upp­le­vel­ser och tips.

– Vi skip­par pek­pin­nar­na och det då­li­ga sam­ve­tet, Vi vill fräl­sa ge­nom lust, in­spi­ra­tion och njut­ning i stäl­let! sä­ger An­ne Lundberg och fort­sät­ter:

– Det är ju ing­en som är för matsvinn, ing­en vill slänga ät­bar mat. Och fak­tum är att ju när­ma­re bäst fö­re-da­tum en va­ra är, desto mer sma­kar den. Vi mås­te för­stå att det är den go­das­te ma­ten vi släng­er, den som ger mest smak för peng­ar­na.

Idén föd­des i Pe­ru

Tv-koc­ken Paul Svens­son dri­ver bland an­nat re­stau­rang­en på Fo­to­gra­fis­ka mu­se­et i Stock­holm och har gjort sig känd för sitt in­tres­se för grön­sa­ker och håll­bar mat­lag­ning.

– Vi träf­fa­des för två år se­dan när Paul var med som kock i ”Land­gång”. Då vand­ra­de vi bland an­nat till Machu Pic­chu i Pe­ru. Vi täl­ta­de till­sam­mans i en vec­ka och på kväl­lar­na låg vi och pratade om hans pas­sion för det cir­ku­lä­ra, att la­ga mat på ett håll­bart sätt ut­an nå­got matsvinn. Där och då föd­des idén till den här se­ri­en, sä­ger An­ne Lundberg.

Paul Svens­son le­ver som han lär. Han kör el­bil, har sol­cel­ler på sitt hus och i kö­ket på Fo­to­gra­fis­ka står det grö­na i cent­rum. Ma­ten är växt­ba­se­rad och eko­lo­gisk och al­la de­lar av grön­sa­ker­na tas till va­ra. Mot­tot är noll svinn.

– Vi mås­te lä­ra oss att pro­duk­ter­na har oli­ka sta­di­er. Först in­ne­hål­ler en gur­ka myc­ket vat­ten, då är den kris­pig och god i en sal­lad.

Sma­ka och luk­ta på va­ran. Känns det bra går det att äta. Bäst fö­re-da­tum har ingen­ting med håll­bar­he­ten att gö­ra. Om du in­te or­kar äta upp all­ting när du äter på re­stau­rang, be om en dog­gy­bag. Då har du en god lunchlå­da i stäl­let för att re­stau­rang­en släng­er ma­ten. Lär dig skill­na­den på ”bäst fö­re-da­tum” och ”sista för­bruk­nings­dag”. Kött, fisk, kött­färs och kyck­ling ska man in­te chan­sa med ut­an då är det ”sista för­bruk­nings­dag” som gäl­ler. Du mås­te in­te la­ga ny mat var­je dag. Gör fest på res­ter var fjär­de dag, då kan al­la i fa­mil­jen väl­ja det de gil­lar bäst.

Svens­kar släng­er var­je år sto­ra mäng­der ät­bar mat.

Du­on på väg mot Machu Pic­chu i “Land­gång”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.