”Det blir spon­tant som ba­ra den”

TV Tidningen - - CONTENTS - Jo­han Jans­son/ TT ab­tv@tt.se

Många hoc­key­stjär­nor har tänts här ge­nom åren – nu fi­rar klas­sis­ka TV-puc­ken 60 år.

– Det är en av de ro­li­gas­te id­rotts­hän­del­ser­na på året, sä­ger Chris Härenstam, som sit­ter i kom­men­ta­tors­bå­set.

Den 22 no­vem­ber 1959 vann Värm­land över Stock­holm med 2–0 i fi­na­len och blev först i histo­ri­en med att vin­na ishoc­keytur­ne­ring­en TV-puc­ken. Se­dan dess har en hel drös namn­kun­ni­ga spe­la­re lyft den pre­stige­ful­la buck­lan. Mats Sun­din vann 1986 med Stock­holm, Pe­ter Fors­berg och Mar­kus Näslund vann 1988 med Ång­er­man­land. År 1975 blev Mats Näslund ut­sedd till tur­ne­ring­ens bäs­ta for­ward, pre­cis som Henrik Se­din blev 1995. Samt­li­ga gick vi­da­re till långa och fram­gångs­ri­ka kar­riä­rer i NHL och i lands­la­get.

För SVT:s kom­men­ta­tor Chris Härenstam har tur­ne­ring­en bli­vit en av årets höjd­punk­ter.

– Det är så ro­ligt att få föl­ja med på en ung hoc­key­spe­la­res re­sa. Många av spe­lar­na träf­far jag se­na­re i kar­riä­ren i ju­ni­or-VM, klubb­lags­sam­man­hang och i Tre Kro­nor. Det gör att jag får en väl­digt bra re­la­tion till dem och det är un­der­bart ro­ligt att pra­ta gam­la min­nen.

För många av spe­lar­na är TV-puc­ken det förs­ta till­fäl­let som de blir in­ter­vju­a­de av me­di­er.

– Det blir spon­tant som ba­ra den. De är ju in­te ett dugg me­di­e­trä­na­de i den ål­dern och det full­kom­ligt ly­ser i de­ras ögon. De fles­ta är såklart väl­digt ner­vö­sa ock­så, men det bru­kar de in­te hym­la om.

Stor tit­tar­suc­cé

Ju­ni­or-VM, där spe­let är of­fen­sivt och spek­ta­ku­lärt, har bli­vit en stor tit­tar­suc­cé på se­na­re år. Chris tyc­ker att spe­let i TV-puc­ken i mångt och myc­ket på­min­ner om spe­let i JVM.

– Det är så be­ty­del­se­fullt och käns­lo­samt att spe­la i TV-puc­ken. Spe­let blir där­ef­ter: li­te na­ivt ibland, många mål­chan­ser, fan­tas­tis­ka so­lo­pre­sta­tio­ner, sto­ra miss­tag och enor­ma vänd­ning­ar. Jag gil­lar att mat­cher­na kan svänga så fort och att det är mål­chan­ser he­la ti­den.

Un­der si­na fem­ton år som kom­men­ta­tor i TV-puc­ken har han fått se många nya stjär­nor fö­das.

– Tit­tar jag till­ba­ka någ­ra år så minns jag att Mat­ti­as Te­den­by, Oli­ver Ek­man-Larsson och Adam Larsson var väl­digt do­mi­nan­ta si­na re­spek­ti­ve år. Och det har gått väl­digt bra för dem al­la.

Ett starkt min­ne

Med så många tur­ne­ring­ar bakom sig är det svårt att ploc­ka fram nå­gon en­skild hän­del­se som stic­ker ut. Men han minns väl när Stefan Rid­der­wall, son till Tre Kro­nors gam­le stor­mål­vakt Rolf Rid­der­wall, spe­la­de i TV-puc­ken. – Jag kom­mer så väl ihåg Stefan Rid­der­walls mam­ma som var så ner­vös att hon in­te kla­ra­de av att tit­ta på so­nens mat­cher. Hon van­ka­de fram och till­ba­ka i kor­ri­do­rer­na i ren ner­vo­si­tet, sä­ger Chris och skrat­tar.

Jag gil­lar att det är mål­chan­ser he­la ti­den

SVT:s kom­men­ta­tor Chris Härenstam. Fo­to: SVT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.