Slu­tet nä­ra för Un­der­wood

House of cards

TV Tidningen - - CONTENTS -

Net­flix

Makt­spel, mord och hem­lig­he­ter – slu­tet när­mar sig för pre­si­dent Clai­re Un­der­wood i ”House of cards”. Det är dags för sista sä­song­en.

Se­nas­te om­gång­en av den hyl­la­de dra­ma­se­ri­en slu­ta­de med att Frank Un­der­wood ( Ke­vin Spa­cey) läm­na­de pre­si­dent­pos­ten, och att hust­run Clai­re ( Ro­bin Wright) tog över ef­ter ho­nom. Sam­ti­digt bröt hon löf­tet om att i ett tv-sänt tal be­nå­da Frank från brottsan­kla­gel­ser­na.

Den sjät­te och sista sä­song­en, som be­står av åt­ta av­snitt, fo­ku­se­rar på Clai­re Un­der­wood i hen­nes nya roll som USA:s pre­si­dent. Nya an­sik­ten i se­ri­en är bland and­ra Di­a­ne La­ne och Greg Kin­ne­ar. De spe­lar ett sys­kon­par med ett in­du­stri­konglo­me­rat, och stort po­li­tiskt in­fly­tan­de.

Ke­vin Spa­cey, som spe­la­de den man­li­ge hu­vud­rol­len i de fem förs­ta sä­song­er­na, fick spar­ken in­för den sjät­te ef­ter att av fle­ra per­so­ner ha an­kla­gats för sex­u­el­la över­grepp. Ex­akt vad som har hänt med Frank i se­ri­en har än­nu in­te av­slö­jats, men i en trai­ler för sä­song­en be­sö­ker Clai­re en grav­sten med hans namn på.

I MAKTENS ÖGA Ro­bin Wright spe­lar USA:s förs­ta kvinn­li­ga pre­si­dent i ”House of cards”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.