Bat­ra fram­me vid slut­pro­vet

Värl­dens säms­ta in­di­er

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.30

Han har ätit med hän­der­na, lärt sig om tantra­sex och köpt en ko. Men frå­gan återstår: Har Da­vid Bat­ra hit­tat sitt in­dis­ka jag?

– Jag har kas­tats mel­lan hopp och för­tviv­lan. Jag har va­rit i In­di­en för­ut och häl­sat på mi­na släk­ting­ar, men då mer som tu­rist. Det här var förs­ta gång­en som jag verk­li­gen fick en in­blick i sam­häl­let. Jag tyc­ker nog att jag har hit­tat en li­ten in­di­er i mig än­då, sä­ger Da­vid Bat­ra om ”Värl­dens säms­ta in­di­er”, som nu går in på sista av­snit­tet.

I se­ri­en har ko­mi­kern för­sökt be­vi­sa för sin pap­pa, som är av in­disk här­komst, att han skul­le kla­ra ett liv i värl­dens sjun­de störs­ta land. Vid sin si­da har han haft kor­re­spon­den­ten Ma­lin Men­del – som då och då har dra­git dju­pa suc­kar över Bat­ras ängs­lig­het.

– Vi är ex­tremt oli­ka som per­so­ner, hon är helt orädd. Men vi ha­de ett upp­drag och ibland var vi ba­ra tvung­na att bi­ta ihop och kö­ra, trots att vi var li­te osams, sä­ger Bat­ra.

I de­cem­ber åter­ses de bå­da – ko­mi­kern har be­stämt sig för att un­der någ­ra må­na­der prö­va In­di­ens ståupp­sce­ner.

– Jag ha­de ald­rig gjort tur­nén om det in­te va­rit för se­ri­en. Det är nå­got jag själv har valt och verk­li­gen ser fram emot.

PRÖVAR HUMORSCENEN ”Det var nog det job­bi­gas­te jag har gjort”, sä­ger Da­vid Bat­ra om se­ri­en. Men han har ock­så fått mer­smak på In­di­en – snart åker han dit för att upp­trä­da på oli­ka ståupp­klub­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.