Från dans­band till fi­ber­nät

P4 dans

TV Tidningen - - RADIOTIPS -

Söndag 19.30

För Ni­na In­ham­mar gick dröm­men om en ar­tist­kar­riär i upp­fyl­lel­se när skiv­bo­lags­di­rek­tö­ren Bert Karls­son tog hen­ne un­der si­na ving­ar och gav en hen­ne en plats vid mik­ro­fo­nen i Fri­ends. Till­sam­mans med pop­grup­pens and­ra front­fi­gur, Kim Kärn­falk, sjöng Ni­na In­ham­mar hem se­gern i Me­lo­di­festi­va­len 2001 med ”Lyss­na till ditt hjär­ta”. Ef­ter vins­ten bör­ja­de hju­len snur­ra fort. Sche­mat fyll­des med tv-fram­trä­dan­den, spel­ning­ar, in­ter­vju­er och tur­né­er. Till slut blev det för myc­ket. I ”P4 dans” be­rät­tar den ti­di­ga­re sång­ers­kan om åren med Fri­ends och om sitt liv i Karl­stad där hon ar­be­tar in­om fi­be­roch el­bran­schen.

I pro­gram­met, som leds av Thomas Deut­gen re­cen­se­ras även Matz Blad­hs nya al­bum ”Här och nu”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.