Med po­ten­ti­al för stor­publik

TV Tidningen - - HETAST & KALLAST - JAN- OLOV AN­DERS­SON jan-olov.an­ders­son@aftonbladet.se

Tänk ”Sol­si­dan” i fjäl­len. Sam­ma sänd­nings­tid, kloc­kan 20.00, på sön­dags­kväl­lar, fast i SVT1 i stäl­let för TV4. Start den 11 no­vem­ber. Sam­me re­gis­sör, Fe­lix Hern­gren, som med lätt­samt hand­lag lå­ter oss lä­ra kän­na ett an­tal män­ni­skor som är om­väx­lan­de älsk­vär­da och cy­niskt be­räk­nan­de, hand­lings­kraf­ti­ga och ta­fat­ta, som helt en­kelt dras med sam­ma ska­van­ker som de fles­ta av oss.

Och allti­hop ut­spe­las på sam­ma sätt i en väl­digt tyd­lig mil­jö. Där ”Sol­si­dan” ha­de den öv­re me­del­klas­sen bland vil­lor­na i li­te fis­för­nä­ma Salt­sjö­ba­den strax ut­an­för Stock­holm, har ”And­ra åket” en skidort i fjäl­len.

Till på­hit­ta­de Björk­fjäl­let flyt­tar Mad­de ( San­na Sun­dqvist) till­ba­ka för att ta över drif­ten av det lil­la ho­tell som mam­man ( Le­na T Hans­son) har dri­vit i åra­tal. Med på re­san är ma­ken Pet­ter ( Jakob Set­ter­berg) och en bång­sty­rig ton­års­dot­ter ( El­sa Fors­berg). I per­son­gal­le­ri­et finns hen­nes bror ( Mat­ti­as Frans­son) som all­tid job­bat på ho­tel­let och vill att allt ska va­ra som förr. En elak ri­val ( Ida Eng­voll) från ton­års­ti­den, som all­tid fick de snyg­ga kil­lar­na som Mad­de vil­le ha, och som nu dri­ver det mer fram­gångs­ri­ka sto­ra ho­tel­let på or­ten. Och många fler. Och gäst­rol­ler.

Om ”And­ra åket” når upp till ”Sol­si­dans” ibland 2,5 mil­jo­ner tit­ta­re är väl tvek­samt. Det kanske ald­rig nå­gon ko­me­di­se­rie gör igen. Men po­ten­ti­a­len till stor­publik finns onek­li­gen. SVT lär re­dan ha be­ställt en and­ra sä­song. Det är hög igen­kän­nings­fak­tor för al­la som re­gel­bun­det fjällse­mest­rar. Även vi som har stapp­lat om­kring som Bam­bi på hal is när vi har för­sökt oss på det, kan för­stå tjus­ning­en. Och i San­na Sun­dqvist, där har vi en ny ko­misk stjär­na!

Hög igen­kän­nings­fak­tor för al­la som se­mest­rar i fjäl­len

LÄM­NAR STA­DEN San­na Sun­dqvist är ro­lig som Mad­de i den nya Fe­lix Hern­gren-se­ri­en ”And­ra åket”. Hon flyt­tar med sin fa­milj från Stock­holm till Björk­fjäl­let för att ta över ett li­tet fjäll­ho­tell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.