Ve­te­ra­ner mö­ter de­bu­tan­ter

TV Tidningen - - NEWS - Jan-olov.an­ders­[email protected]­ton­bla­det.se

Det har tja­tats om ta­blåtv:s död i åra­tal. Och det är väl myc­ket möj­ligt att de jag kal­lar folk i näs­ta me­ning in­te ser pro­gram­men just när de sänds i SVT1, ut­an pre­cis när de vill i SVT Play.

Men från folk som an­nars mest skry­ter om hur bra (of­tast) el­ler över­skat­tad (ibland) el­ler rentav då­lig (säl­lan) se­nas­te se­ri­en på Net­flix el­ler HBO Nor­dic är, har man se­nas­te ti­den på­fal­lan­de of­ta hört två frå­gor: Bör­jar in­te ”På spå­ret” snart? Hur ska man stå ut ett helt år in­nan sista sä­song­en av ”Vår tid är nu”?

Två pro­gram­se­ri­er i gam­la ”ång­tv” som loc­kar kring el­ler över två mil­jo­ner tit­ta­re vec­ka ef­ter vec­ka.

Jodå, den po­pu­lä­ra frå­ge­le­ken är till­ba­ka fre­da­gen den 30 no­vem­ber. Har för­hand­s­tit­tat på sä­songs­star­ten och allt är som van­ligt. Kristi­an Lu­uk är li­te över­tänd i in­led­ning­en. Han tja­tar fort­fa­ran­de om Lis­tan som ett fa­vo­rit­mo­ment. Och – det är pre­cis li­ka här­ligt att föl­ja som van­ligt. Kna­si­ga led­trå­dar på resmå­len. Stund­tals li­te ner­vö­sa del­ta­ga­re. Au­gusti­fa­mil­jen, som nu lå­ter oss stif­ta be­kant­skap med en för mig ny sång­ers­ka, Yu­ki­mi Na­gano, som väl­digt fint sjung­er… nej, det får ni se och hö­ra själ­va. Ett kul de­bu­te­ran­de täv­lings­par är Samu­el Frö­ler och Eb­ba Hult­kvist Strag­ne, som i slu­tet av 1990-ta­let spe­la­de far och dot­ter i en av al­la ti­ders mest fram­gångs­ri­ka svens­ka dra­ma­se­ri­er, ”Skär­gårds­dok­torn”.

Ef­ter ba­ra två sä­song­er får nog även ”Vår tid är nu” räk­nas in i det gäng­et. Den har sla­git an som få and­ra se­ri­er, hos al­la ge­ne­ra­tio­ner. Bra in­trig, när­gång­na per­son­por­trätt. Kanske ock­så för att det är här­lig nostal­gi för de äld­re och en un­der­hål­lan­de histo­ri­e­lek­tion för al­la yng­re.

SVT har sagt att den re­dan in­spe­la­de tred­je sä­song­en är den sista. Men ryk­ten sur­rar. Jag tror de tän­ker om och gör en fjär­de ock­så.

Den har sla­git an som få and­ra se­ri­er

En tred­je sä­song av suc­cé­se­ri­en ”Vår tid är nu” är re­dan in­spe­lad.MOT NYA RESMÅL I sä­songs­pre­miä­ren av ”På spå­ret” mö­ter för­fat­ta­ren Bea Uus­ma och ko­mi­kern Kristof­fer Ap­pelquist folk­kä­ra du­on från ”Skär­gårds­dok­torn” – Eb­ba Hult­kvist Strag­ne och Samu­el Frö­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.