”Al­la kan hit­ta nå­got de tyc­ker om”

Årets julkalender ”Storm på Lug­na ga­tan” är en ro­man­tisk fa­mil­je­ko­me­di lad­dad med rik­tigt myc­ket jul­mys. – Det blir en ju­lig julkalender med myc­ket snö, knäck och pynt, sä­ger Ce­ci­lia Forss, som spe­lar en av rol­ler­na.

TV Tidningen - - NEWS - Helena Björkvall/ TT ab­[email protected]

Nu har vi fram till julaf­ton på oss att lä­ra kän­na fa­mil­jen Storm som be­står av mam­ma San­na, pap­pa Trond och de bå­da bar­nen Leo och Vil­ja. Storms har pre­cis läm­nat stor­sta­den och flyt­tat till Lug­na ga­tan i små­sta­den Järn­kro­ken.

Stäl­ler upp i jul­kamp

I rol­ler­na ser vi bland and­ra Ce­ci­lia Forss, Hen­rik Johansson, Le­na Philips­son, Jo­han Rhe­borg och Ul­la Skoog.

– Det är verk­li­gen en ära och jät­te­kul att få va­ra med i det här sam­man­hang­et, sä­ger Ce­ci­lia Forss, som spe­lar mam­ma San­na i se­ri­en, och tilläg­ger:

– Och jag tror verk­li­gen att al­la – små som sto­ra – kan hit­ta någon­ting att tyc­ka om.

Fa­mil­jen Storm be­stäm­mer sig för att del­ta i sta­dens år­li­ga jul­kamp, där man täv­lar om att gö­ra bäs­ta jul­kor­tet, det fi­nas­te pep­par­kaks­hu­set, det vack­ras­te julpyn­tet – och där det till och med finns ett pre­stige­fyllt tom­te­lopp. Men det vi­sar sig bli en rik­tig ut­ma­ning att få de egen­sin­ni­ga gran­nar­na att sam­ar­be­ta, vil­ket krävs för att vin­na över Järn­kro­kens egen järn­la­dy, Lus­san Silfver­h­jelm, spe­lad av Le­na Philips­son. Lus­san har vun­nit täv­ling­en de se­nas­te nio åren och gör allt för att det ska bli en tion­de vinst.

– Mam­ma San­na går in i täv­ling­en med gläd­je och en­ga­ge­mang, me­dan Lus­san går in med ka­pi­tal och orent spel. Det tving­ar San­na att bli rik­tigt klu­rig. Lus­san har en räv bakom örat, sä­ger Ce­ci­lia Forss och skrat­tar.

Det är verk­li­gen en ära och jät­te­kul att få va­ra med i det här sam­man­hang­et

Hål­ler fast vid tra­di­tio­ner­na

Själv om­fam­nar Ce­ci­lia Forss ju­len med vär­me och gläd­je, och hål­ler gär­na fast vid tra­di­tio­ner. Hon slar­var in­te i ju­le­tid.

– Jag bör­jar re­dan ti­digt att fun­de­ra kring jul­klap­par och gö­ra lis­tor. Det blir ing­et hafs om

jag ska ge någon­ting, det mås­te fin­nas en tan­ke och kär­lek bakom. Hell­re ing­en gå­va alls än nå­got som in­te är ge­nom­tänkt. Se­dan vill jag in­te att bu­ti­ker­na slår in klap­par­na, det vill jag gö­ra själv!

”Su­nes jul” gjor­de in­tryck

Att tit­ta på jul­ka­len­dern är en själv­klar­het var­je år, och hon har en rik­tig barn­domsfa­vo­rit.

– ”Su­nes jul” gjor­de otro­ligt stort in­tryck på mig fast jag ba­ra var i da­gis­ål­dern när den gick. Den var så an­norlun­da och ro­lig. När jag har sett om den som vux­en har jag upp­täckt nya sa­ker att skrat­ta åt. Så hop­pas jag att även årets julkalender kan bli. Och jag kö­per fort­fa­ran­de en ad­ventska­len­der var­je jul, det är jät­te­my­sigt.

Fo­to: JO­HAN PAULIN/SVT

Ce­ci­lia Forss som San­na. Le­na Philips­son som Lus­san. Jo­han Rhe­borg som Eskil. Hen­rik Johansson som Trond.

Ce­ci­lia Forss 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.