Nya ba­tal­jer för vi­king­ar­na

Vi­kings

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

HBO Nor­dic

Må­na­der av vän­tan är över för al­la ”Vi­kings”fans. När fem­te sä­song­en fort­sät­ter med nya av­snitt är Rag­nars sö­ner ute ef­ter hämnd.

För att lyc­kas med sitt upp­drag, mås­te sö­ner­na slå sig ihop med for­na fi­en­der. Sam­ti­digt dy­ker Rag­nars bror, den mytomspun­ne vi­king­en Rol­lo upp, vil­ket or­sa­kar nya kon­flik­ter i Katte­gatt där Ivar Ben­lös självs­våd­ligt ut­nämnt sig till härs­ka­re. Och Flo­ki be­fin­ner sig på kar­ga Is­land där han ställs in­för fle­ra svå­ra pröv­ning­ar.

Svens­ke Gustaf Skars­gård fort­sät­ter att ax­la rol­len som Flo­ki i dra­ma­se­ri­en som har va­rit en publik­fram­gång se­dan star­ten 2013. Den ame­ri­kans­ka tv-ka­na­len Histo­ry ska en­ligt upp­gif­ter re­dan ha be­ställt en sjät­te sä­song – och för tit­ta­re som be­hö­ver bac­ka ban­det finns al­la ti­di­ga­re av­snitt till­gäng­li­ga för ström­ning från den 29 no­vem­ber.

HÅRD HÄRS­KA­RE Ivar Ben­lös (Alex Ho­egh An­der­sen) styr likt en ty­rann över Skan­di­na­vi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.