”Vill ta grepp om stör­re frå­gor”

Bre­a­king news med Jessica Al­me­näs

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

För ko­mi­kern Mi­kael Torn­ving pas­sar plat­sen som bi­sit­ta­re i ”Bre­a­king news med Jessica Al­me­näs” som hand i hands­ke.

– Jag vill pas­sa på att ta ett grepp om stör­re frå­gor som jag tyc­ker är vik­ti­ga, och som be­hö­ver sät­tas i per­spek­tiv, sä­ger Mi­kael Torn­ving.

Pro­gram­met tar upp dags­ak­tu­el­la hän­del­ser och da­gar­na star­tar med ett mö­te för att bol­la idéer.

– Se­dan skri­ver jag i ”Par­la­men­tet”, som en idi­ot för att sam­hälls­in­tres­set ha ett ma­nus klart är stort och han till kväl­len. Om jag tyc­ker att det är får till någon­ting vik­tigt med all­män­bild­ning. som är bå­de ro­ligt och tan­ke­väc­kan­de – En fun­ge­ran­de så blir det bin­go! de­mo­kra­ti byg­ger

Att skäm­ta om bland an­nat på en politik är ing­et ut­bil­dad be­folk­ning pro­blem för ho­nom, som kri­tiskt kan han med­ver­kar vär­de­ra in­for­ma­tion. bland an­nat re­gel­bun­det När fol­ket strun­tar i po­li­ti­ken så fal­ler he­la gre­jen.

Mi­kael Torn­ving är en av fy­ra ko­mi­ker som tu­ras om att sit­ta bredvid Jessica Al­me­näs när hon den här sä­song­en le­der ”Bre­a­king news”. De and­ra tre är Da­vid Bat­ra, Pe­ter Mag­nus­son och Jo­han Pe­ters­son.

TÄN­KA TILL ”Med hu­morns hjälp vill jag få folk att få upp ögo­nen för sitt eget be­te­en­de, och kanske tän­ka ef­ter li­te”, sä­ger Mi­kael Torn­ving som är bi­sit­ta­re i ”Bre­a­king news med Jessica Al­me­näs”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.