JAN- OLOV ANDERSSON

Fo­to­gra­fen le­ver som hem­lös

TV Tidningen - - HETAS - [email protected]­ton­bla­det.se

Det är nå­got som ska­ver med att det fak­tiskt finns ett pa­ten­te­rat så kal­lat tv-for­mat, som om det vo­re vil­ken re­a­li­ty­se­rie som helst, där man skild­rar hem­lö­sa och ut­slag­na.

Nya SVT-se­ri­en ”36 da­gar på ga­tan” – start tisdag 4 de­cem­ber, al­la de­lar finns re­dan på SVT Play – byg­ger på nors­ka ”Pet­ter ute­lig­ger”, där Pet­ter Nyquist till­bring­a­de 52 dygn bland hem­lö­sa i Oslo. En se­rie som en­ga­ge­ra­de många i Nor­ge för någ­ra år se­dan.

Jag har sett fy­ra av sex av­snitt men tyc­ker hel­ler in­te att det rik­tigt fram­går hur myc­ket den svens­ka tv-se­ri­ens upp­hovs­man – pris­be­lö­na­de fo­to­gra­fen Christof­fer Hjal­mars­son, som gjort många upp­märk­sam­ma­de re­por­tage från livs­far­li­ga krigs­zo­ner ut­om­lands – verk­li­gen le­ver på ga­tan till hund­ra pro­cent. Han ser ut att må li­te för bra och va­ra li­te för li­te hung­rig. Och rätt många gång­er un­der 36 da­gar mås­te han väl än­då kom­ma åt att lad­da bat­te­ri­er­na till sin lil­la film­ka­me­ra.

Spe­lar roll – det är vad han be­rät­tar som är vik­tigt. Och det känns som att de fri­språ­ki­ga hem­lö­sa män­ni­skor han skild­rar nog ha­de be­rät­tat si­na histo­ri­er än­då, ut­an att Christof­fer Hjal­mars­son ha­de be­hövt låt­sas va­ra en av dem. Men vad vet jag?

So­ci­al­sty­rel­sen har upp­skat­tat att det finns cir­ka 34 000 hem­lö­sa i Sve­ri­ge. Många för­sö­ker lå­ta bli att se dem. Man tyc­ker kanske att de får skyl­la sig själ­va som bör­ja­de su­pa el­ler knar­ka i ti­dig ål­der. And­ra har ef­ter ar­bets­lös­het, skils­mäs­sor, skul­der el­ler ett par då­li­ga be­slut, ham­nat på de­kis. Ste­get från ett van­ligt svens­son­liv till mi­sär är ibland kor­ta­re än man kan tro.

Mar­tin, Tho­mas, El­vis-Jan­ne och det knar­kan­de kär­lekspa­ret Da­ni­el och Bim är någ­ra av de färg­star­ka per­so­ner som be­rät­tar om var­för de­ras liv har ur­ar­tat och hur de för­sö­ker över­le­va. Man mås­te nog ha ett hjär­ta av sten för att in­te bli be­rörd.

Man mås­te nog ha ett hjär­ta av sten för att in­te bli be­rörd

SOVER UTE Christof­fer Hjal­mars­son har gjort re­por­tage från krigs­zo­ner ut­om­lands – nu tar han med ka­me­ran ut på ga­tan och le­ver som hem­lös i do­ku­men­tär­se­ri­en ”36 da­gar på ga­tan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.