NYFIKEN PÅ VALET

TV Tidningen - - HETAS -

NAMN: Ernst Kirchsteiger. ÅL­DER: 61. FA­MILJ: Hu­strun Ul­la, två vux­na sö­ner. BOR: Öre­bro.

BAKGRUND: Har ar­be­tat som in­red­nings­ar­ki­tekt och kock. Dri­ver bo­lag som bland an­nat säl­jer in­red­nings­pry­lar. Som tv-pro­gram­le­da­re slog han ige­nom i ”Som­mar­tor­pet” 2000 i SVT. Vär­va­des till TV4 2007 och bör­ja­de gö­ra ”Som­mar med Ernst” och ”Jul med Ernst”. Han har även lett tv-pro­gram som ”Förs­ta, and­ra, tred­je” och ”Ernst i Tosca­na”.

AKTUELL: Pro­gram­le­da­re för ”Jul med Ernst”.

SER PÅ TV: ”Ny­he­ter, jag har ju va­rit nyfiken på hur det skul­le gå ef­ter valet. Se­dan är jag torsk på po­pu­lär­ve­ten­skap­li­ga do­ku­men­tä­rer där man till ex­em­pel rönt­gar en fle­ra tu­sen år gam­mal mu­mie el­ler har hit­tat en prin­ses­sa från In­ka­ri­ket.”

Var jul­värd 2004.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.