Pro­gram som pas­sar al­la

Af­ton­bla­det TV

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

De se­nas­te ny­he­ter­na, an­ge­läg­na gransk­ning­ar, un­der­hål­lan­de nö­jes­snacki­sar och djup­dyk­ning­ar i allt från schla­ger till sport­fis­ke. Hos Af­ton­bla­det TV hit­tar du pro­gram som pas­sar al­la.

”Af­ton­bla­det Mor­gon” ger dig se­nas­te nytt när det gäl­ler ny­he­ter, sport, nö­je och vi­ralt – var­je var­dags­mor­gon.

Tit­tarfa­vo­ri­ten ”OMG News” fort­sät­ter att hö­ja stäm­ning­en med de störs­ta snacki­sar­na in­om kän­dis­värl­den.

”Sport­bla­det News” är Af­ton­bla­dets mest sed­da och bre­das­te for­mat. Här får du det se­nas­te från spor­tens värld.

Af­ton­bla­dets ung­domspor­tal ”Boom” tar upp de brän­nan­de äm­ne­na som en­ga­ge­rar unga.

I ”200 se­kun­der” tic­kar kloc­kan ned me­dan pro­gram­le­da­ren Ro­bert Asch­berg sy­nar makt­miss­bruk, sam­tids­fe­no­men och en­skil­da fall som väc­ker käns­lor.

Af­ton­bla­dets flagg­skepp ”Kung­ligt” ång­ar på med ny­he­ter om kung­a­fa­mil­jen och de he­tas­te snacki­sar­na.

Och vid al­la sto­ra ny­hets­hän­del­ser rap­por­te­rar Af­ton­bla­det gi­vet­vis om hän­del­se­för­lop­pen.

Tri­on i ”Af­ton­bla­det Mor­gon”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.