Svens­ka Aka­de­mi­ens pro­blem

Det slutna sällskapet

TV Tidningen - - DAGENS -

– Hu­vud­fo­kus lig­ger på de struk­tu­rer som har lett fram till kri­sen, sä­ger Knut Kainz Rog­ne­rud som gjort ”Det slutna sällskapet”.

Den 10 de­cem­ber de­las al­la No­bel­pris ut – ut­om lit­te­ra­tur­pri­set. Skä­let är den kris som Svens­ka Aka­de­mi­en har ge­nom­gått det se­nas­te året, en kris som star­ta­de med en ar­ti­kel där kvin­nor be­rät­ta­de om över­grepp av en man som se­na­re kom att kal­las kul­tur­pro­fi­len. ”Det slutna sällskapet” av Knut Kainz Rog­ne­rud och Christi­an Ca­to­me­ris för­dju­par sig i frå­gan var­för den an­ri­ka in­sti­tu­tio­nen kri­sar.

Nå­got som har va­rit vik­tigt att be­ly­sa är bak­si­dor­na med ic­ke trans­pa­ren­ta maktin­sti­tu­tio­ner.

– Till ex­em­pel att per­so­ner age­rar självs­våd­ligt, och skyd­dar sig själ­va och si­na nä­ra, sä­ger Kainz Rog­ne­rud.

Bland dem som in­ter­vju­as finns per­so­ner med kopp­ling­ar till Aka­de­mi­en och kvin­nor som sä­ger sig ha ut­satts för tra­kas­se­ri­er.

– För­hopp­nings­vis kan vi ge en bild av hur in­sti­tu­tio­nen har skyd­dat och fi­nan­si­e­rat den an­kla­ga­de man­nen och hans kar­riär, trots att den har upp­märk­sam­mats på sa­ker som han gjort och som är an­märk­nings­vär­da.

NYSTAR I PROBLEMEN Knut Kainz Rog­ne­rud är en av de som lig­ger bakom do­ku­men­tä­ren, där per­so­ner med kopp­ling­ar till Aka­de­mi­en och kvin­nor som sä­ger sig ha ut­satts för tra­kas­se­ri­er in­ter­vju­as.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.