Kishti Tomita vill se pas­sion

Idol

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

– Det känns fan­tas­tiskt och pir­rigt, men ock­så ve­mo­digt då fle­ra tje­jer som va­rit bland de bäs­ta har åkt ut, sä­ger Kishti Tomita in­för ”Idol”-fi­na­len.

Hon tyc­ker att det har va­rit en oba­lans i täv­ling­en un­der hös­ten. Många duk­ti­ga tje­jer som ar­be­tat hårt har rös­tats bort.

– Me­dan gans­ka många la­ta kil­lar har hål­lit sig kvar, sä­ger Kishti Tomita i ”Idol”-ju­ryn och pe­kar på vår kul­tur som en möj­lig or­sak, att män in­te be­hö­ver an­stränga sig li­ka myc­ket som kvin­nor för att lyc­kas.

– Ing­en skug­ga ska fal­la över kil­lar­na i ”Idol”, men vi i ju­ryn har va­rit för­skräck­ta och för­vå­na­de.

Av de 13 aspi­ran­ter som kva­la­de in till fre­dags­fi­na­ler­na ska en ko­ras till vin­na­re i fi­na­len i Glo­ben i Stock­holm, som gäs­tas av stjär­nan Za­ra Lars­son. Kishti Tomita är för­vän­tans­full och hop­pas få se gläd­je och pas­sion hos fi­na­lis­ter­na.

– Och att de verk­li­gen gör sitt yt­ters­ta, sä­ger hon.

Kishti Tomita var med i ju­ryn un­der de fy­ra förs­ta ”Idol”-sä­song­er­na. En skill­nad mel­lan då och nu är att de täv­lan­de i dag får en viss me­di­e­trä­ning tack va­re so­ci­a­la me­di­er, vil­ket gör dem mer re­do att bli of­fent­li­ga per­so­ner och ger dem viss trygg­het. Åt­minsto­ne ut­an­för sce­nen.

– Me­di­e­va­na be­ty­der in­te nöd­vän­digt­vis hög­re kva­li­tet på ar­tis­te­ri­et.

Fram­gångs­ri­ka ar­tis­ten Za­ra Lars­son gäs­tar Idol­fi­na­len i Glo­ben. ETT BRA GÄNG Ju­ry­med­lem­men Kishti Tomita tyc­ker sig ha sett i al­la som kva­li­fi­ce­ra­de sig till fre­dags­fi­na­ler­na att de är per­so­ner som går sin egen väg. ”Det gör dem till bra fö­re­bil­der”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.