Över­lev­de För­in­tel­sen

Mar­ce­li­ne

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Hur kan man över­le­va För­in­tel­sen ge­nom att ska­pa film? Sva­ret får vi i do­ku­men­tä­ren om den frans­ka re­gis­sö­ren Mar­ce­li­ne Lo­ri­dan-Ivens.

År 1943, när Mar­ce­li­ne Lo­ri­danI­vens (1928–2018) var 15 år, greps hon och för­des till för­in­tel­se­läg­ret Bir­ke­nau. Först för ett par år se­dan skrev hon vitt­nes­må­let ”Et tu n'es pas re­venu” som gavs ut på svens­ka ti­di­ga­re i år med ti­teln ”Och du kom in­te till­ba­ka”. ”Mar­ce­li­ne” be­rät­tar om för­fat­ta­ren Lo­ri­dan-Ivens och om hen­nes ar­be­te som film­re­gis­sör. Till­sam­mans med sin ma­ke gjor­de hon fle­ra do­ku­men­tä­rer.

Jo­ris och Mar­ce­li­ne.

FILMPAR Mar­ce­li­ne Lo­ri­dan-Ivens gjor­de fle­ra do­ku­men­tär­fil­mer till­sam­mans med sin ma­ke, film­pi­on­jä­ren Jo­ris Ivens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.