Här­med för­kla­rar jag er Chuck och Lar­ry

TV Tidningen - - DAGENS -

21.30

Två brand­män (Adam Sand­ler, Ke­vin Ja­mes) i New York låt­sas va­ra ett bög­par för att de då får mer för­mån­li­ga för­säk­ring­ar. Någ­ra kul sce­ner, men det är nå­got märk­ligt med en film som spe­lar på för­do­mar om bö­gar, sam­ti­digt som den låt­sas sä­ga nå­got an­ge­lä­get om vik­ten av att slu­ta med för­do­mar om bö­gar. (I now pro­nounce you Chuck and Lar­ry, 2007)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.