Lands­bygds­liv

Mor­ran ochTo­bi­as – som en skänk från ovan

TV Tidningen - - DAGENS -

21.30

Skild­ring­en av den djupt dys­funk­tio­nel­la mor och son-du­on Mor­ran och To­bi­as var först en se­rie kor­ta sket­cher, först i SVT-pro­gram­met ”Svensk humor”, se­dan som en webb-tv-sats­ning. Ett be­sök i en svensk white trash-mil­jö på den svens­ka lands­byg­den. Och många tog den stän­digt ked­jerö­kan­de Mor­ran ( Jo­han Rhe­borg) och hen­nes vux­na son To­bi­as ( Ro­bert Gustafs­son), som fort­fa­ran­de bor hem­ma, tycks ha al­la möj­li­ga di­a­gno­ser och mest äg­nar ti­den åt att be­stäl­la onö­di­ga tek­nis­ka pry­lar på nä­tet, till si­na hjär­tan. Åt­skil­li­ga re­pli­ker och ut­tryck har bli­vit klas­si­ker. Förs­ta halv­tim­men är ba­ra mi­sär. Se­dan drar Mor­ran & To­bi­as ut och fis­kar och plöts­ligt hän­der nå­got. När he­la de­ras sun­ki­ga kåk fylls med död fisk, när äc­kel­fak­torn skru­vas upp åt­skil­li­ga snäpp, blir det plöts­ligt väl­digt ro­ligt. När se­dan Mor­ran vill fixa plut­läp­par på konst­gjord väg och med To­bi­as hjälp bör­jar nät­dej­ta, blir det ga­let ro­ligt. Och så får vi en re­sa in i Mor­ran & To­bi­as för­flut­na, som ska­par mer för­stå­el­se för de­ras liv. (2016)

UD­DA PAR Jo­han Rhe­borg och Ro­bert Gustafs­son har hu­vud­rol­ler­na i den dys­funk­tio­nel­la mor-son-re­la­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.