”In­spel­ning­ar­na var en dröm”

Jul­ka­len­dern: Storm på Lug­na ga­tan

TV Tidningen - - DAGENS -

7.15

– In­spel­ning­ar­na var en dröm. Vårt team var fan­tas­tiskt, sä­ger Adri­an Macéus, som spe­lar Leo i årets jul­ka­len­der.

Adri­an Macéus är ing­en fär­sking i scen­sam­man­hang. Hös­ten 2017 spe­la­de han hu­vud­rol­len Bil­ly i mu­si­ka­len ”Bil­ly El­li­ot” på Stock­holms Stads­tea­ter, och un­der hös­ten har han haft en roll i mu­si­ka­len ”Så som i him­me­len” på Oscarste­a­tern i Stock­holm. Tret­ton­å­ring­en har även gjort den svens­ka rös­ten till Mi­gu­el i Dis­neys Oscars­be­lö­na­de film ”Coco”.

Att spe­la in årets jul­ka­len­der blev en kul ut­ma­ning.

– Det är stor skill­nad mel­lan att spe­la in film jäm­fört med att spe­la te­a­ter. På te­a­ter­sce­nen ska du gö­ra allt stort, på film ska allt gö­ras li­tet, sä­ger Adri­an Macéus.

Sju­å­ri­ga Ma­ja Sö­der­ström spe­lar Vil­ja, Le­os lil­la­sys­ter. Hon tyc­ker ock­så att in­spel­ning­ar­na var en po­si­tiv upp­le­vel­se.

– I bör­jan kän­de jag in­te al­la, men se­dan blev det ett bra team. Ibland blev det li­te ro­ligt och ibland tap­pa­de vi bort någ­ra av ord­vit­sar­na och skäm­ten, sä­ger hon.

I av­snitt el­va kom­mer Le­os och Vil­jas mor­mor Gud­run ( Ul­la Skoog) på be­sök.

TAR HJÄLP AV MOR­MOR Sys­ko­nen Leo (Adri­an Macéus) och Vil­ja (Ma­ja Sö­der­ström) be­rät­tar för mor­mor Gud­run (Ul­la Skoog), som kom­mer på be­sök, hur de ska lyc­kas få fast jul­sa­botö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.