Hjäl­per miss­bru­ka­re

Dox: Kvin­nan vid bron

TV Tidningen - - DAGENS -

22.20

Un­der en bro i Af­gha­ni­stans hu­vud­stad Ka­bul le­ver miss­bru­ka­re som re­gi­men in­te bryr sig om. De­ras hopp står till en mo­dig kvin­na.

Hon he­ter Lai­la Hai­da­ri och har be­stämt sig för att hjäl­pa de män­ni­skor som har fal­lit of­fer för dro­ger, i syn­ner­het he­ro­in. ”Dox”fil­men skild­rar bland an­nat hur Hai­da­ri tar miss­bru­kar­na till sin av­vänj­nings­kli­nik som del­vis fi­nan­sie­ras av in­koms­ter­na från hen­nes re­stau­rang. För­u­tom ar­be­tet för nar­ko­ma­ner­na, mås­te Hai­da­ri fö­ra en kamp mot så­väl ta­li­ba­ner som af­ghansk maf­fia.

Lai­la Hai­da­ri.

HJÄL­PER DE UT­SAT­TA Lai­la Hai­da­ri har be­stämt sig för att hjäl­pa miss­bru­kar­na som hål­ler till un­der en bro Ka­bul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.