Högt tem­po i snygg pro­duk­tion

Li­ve by night

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Sky­höga för­vänt­ning­ar när Ben Aff­leck än­nu en gång, ef­ter ”Go­ne ba­by go­ne” (2007), fil­mar en Den­nis Le­ha­ne­bok. ”Nat­tens dåd”, som boken he­ter på svens­ka, är en gangs­ter­histo­ria som ut­spe­las i Boston och Tam­pa un­der 1920och 1930-ta­lens för­buds­ti­der. Ir­länds­ka och ita­li­ens­ka maf­fi­an kon­kur­re­rar om sprit­smugg­ling­en. Här finns ra­sism, Ku Klux Klan, re­li­giö­sa fa­na­ti­ker och myc­ket mer. För­hands­ryk­tet från USA var då­ligt, men så då­lig är in­te alls fil­men. Högt tem­po, gans­ka spän­nan­de. Bra skå­de­spe­la­re, sär­skilt kvin­nor­na Zoë Sal­da­na, El­le Fan­ning och Si­en­na Mil­ler – gör myc­ket av si­na bi­rol­ler. Mas­sor av pang­pang. På­kostad och snygg pro­duk­tion. (2016)

Ben Aff­leck är bå­de re­gis­sör och skå­de­spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.