Sött och salt med mäs­tar­na

Des­sert­mäs­tar­nas jul

TV Tidningen - - DAGENS -

Tre gub­bar, tre gub­bar från Pep­par­ka­ke… Mag­nus Jo­hans­son, Roy Fa­res och Sé­basti­en Bou­det är här med nya tips till ad­vents­bjud­ning­ar och jul­bor­det.

Och det blir in­te ba­ra tra­di­tio­nel­la sma­ker och dof­ter som saff­ran, ling­on, ka­nel och cho­klad.

Den här gång­en krävs bå­de qui­noa och rot­sel­le­ri i skaf­fe­ri­et för att hänga med i sväng­ar­na när ju­ryn i ”Des­sert­mäs­tar­na”, Mag­nus Jo­hans­son, Roy Fa­res och Sé­basti­en Bou­det, vi­sar hur smaklö­kar­na ska sti­mu­le­ras i ju­le­tid.

I det förs­ta av de fy­ra av­snit­ten slår Mag­nus till med en cho­klads­tinn ös­ter­riskisk klas­si­ker: Sacher­tår­ta. Roy gör saff­ranska­ka och qui­noa- och jord­nöt­s­ko­la­bi­tar, me­dan Sé­basti­en spe­lar på sin frans­ka iden­ti­tet och ba­kar en va­ri­ant på Ma­de­le­i­ne­ka­kan, som fick lit­te­rär be­röm­mel­se ge­nom Mar­cel Prousts ”På spa­ning ef­ter den tid som flytt”.

Läng­re fram i de­cem­ber står bland an­nat schwei­zis­ka krydd­ka­kor med ho­nung, marsh­mal­lows med es­pres­so­smak samt flam­be­ra­de frukt­spett på me­nyn.

Dess­utom tilla­gar tri­on mind­re sö­ta till­be­hör till jul­bor­det, som se­nap, chips på rot­sel­le­ri och grönkål och ro­sa äp­pel­mos med smak av ing­e­fä­ra.

Sé­basti­en Bou­det ska gö­ra jul­dryc­ken mum­ma.SMARRIGA SMA­KER På Mag­nus Jo­hans­sons, Roy Fa­res och Sé­basti­en Bou­dets dig­nan­de jul­buffé finns allt från klas­siskt jul­go­dis och äp­pel­mos med ing­e­fä­ra till brow­ni­es och se­nap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.