”Det mås­te va­ra öp­pet för för­ny­el­se”

– Bäs­ta jul­ma­gin är när man kän­ner sig lugn och glad och får träf­fa si­na vän­ner, sä­ger Ernst Kirchsteiger som är till­ba­ka med ”Jul med Ernst”.

TV Tidningen - - HETAS - Lin­da We­lin-Ber­ger/ TT ab­[email protected]

Ernst Kirchsteiger är mitt up­pe i de in­ten­si­va in­spel­ning­ar­na av ”Jul med Ernst”.

– Jag har just kan­de­rat val­nöt­ter. Snart ska vi ha glöggbjud­ning, sä­ger han.

Han har sla­git sig ner på en fäll på bak­si­dan av Sjö­ma­ga­si­net på Saxå herr­gård som lig­ger in­till sjön Sax­en i Bergs­la­gen, ett stäl­le som han äls­kar och där han även spe­la­de in sin jul­se­rie 2011.

– Jag sit­ter här och tit­tar ut över sjön som är all­de­les gnist­ran­de och kristal­lig, so­len ski­ner och det är så vac­kert! Jag ba­ra nju­ter, sä­ger han ly­riskt.

I över tio år har Ernst Kirchsteiger gett tit­tar­na idéer och tips till ad­vent och jul, och i årets om­gång får vi bland an­nat se ho­nom gril­je­ra jul­skin­ka, ba­ka jul­knäc­ke med fänkål, gö­ra egen se­nap och till­ver­ka pynt.

En jul­myskung

Al­la de­tal­jer till trots, så är han no­ga med att på­pe­ka att man in­te mås­te gö­ra sitt hem ju­ligt från topp till tå.

– Det kan an­nars lå­ta som att man mås­te gö­ra myc­ket för att ska­pa stäm­ning, men det vik­ti­gas­te är att man frå­gar sig: ”Vad vill jag ha för jul?”. Man ska in­te mar­sche­ra på i gam­la fot­spår el­ler hö­ja rib­ban var­je år, sä­ger han och läg­ger till:

– Se­dan är det ald­rig fel med li­te äpp­len, gran­ris och en här­lig jul­kud­de att lu­ta sin tröt­ta kropp mot.

Med ”Jul med Ernst” har Ernst Kirchsteiger bli­vit li­te av Sve­ri­ges jul­myskung. Han tyc­ker att det känns li­te kons­tigt, men ock­så här­ligt.

– Min fa­milj kom till Sve­ri­ge som in­vand­ra­re 1955. Jag har gjort en sä­re­gen livs­re­sa, och det ha­de va­rit kul om mam­ma och pap­pa ha­de sett mig nu. Ju­len och som­ma­ren är sto­ra håll­punk­ter un­der året, och att jag får va­ra med och bi­dra till att de blir än­nu ro­li­ga­re är jag väl­digt glad för.

Att spe­ci­fi­ce­ra mo­men­ten och kne­pen för att ska­pa jul­ma­gi i årets pro­gram­se­rie lå­ter sig in­te gö­ras i en hand­vänd­ning. Det blir ”en drös med mat och go­dis” och han gör de­ko­ra­tio­ner av bland an­nat halm och guld­trå­dar. Ernst Kirchsteiger sä­ger sig emel­lanåt bli för­vå­nad över sin hjär­na.

Jag sä­ger ba­ra hur­ra för god knäck!

– Det är en strid flod av idéer och tan­kar, och ibland und­rar jag var­i­från allt kom­mer. Det blir ett slags över­tryck av så­dant jag vill tes­ta, men det mås­te va­ra så pass enk­la sa­ker att jag kan loc­ka tit­tar­na att pro­va.

Som den cho­klad­fan­tast han är sva­rar han tryf­fel på frå­gan vil­ken som är hans fa­vo­rit bland ju­lens söt­sa­ker, helst i kom­bi­na­tion med nöt­ter. En rik­tigt god knäck är hel­ler ald­rig fel.

– När man sit­ter där och äter en bit och kän­ner den där söt­man … jag sä­ger ba­ra hur­ra för god knäck!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.