Spor­ten i sig ska­par myc­ket käns­lor”

Kristin Kas­per­sen var pro­gram­le­da­re för den all­ra förs­ta Idrottsgalan. Tju­go år se­na­re lyf­ter hon åter fram årets bäs­ta id­rotts­pre­sta­tio­ner i Glo­ben, nu till­sam­mans med Da­vid Sun­din. – Ge­nom ga­lan kan vi ge till­ba­ka till id­rot­tar­na, sä­ger hon.

TV Tidningen - - HÖJDARE - Eme­lie Isacs­son/ TT ab­[email protected]

Kristin Kas­per­sen var till­sam­mans med Leif ”Lo­ket” Ols­son pro­gram­le­da­re för Idrottsgalan un­der de tre förs­ta åren. Un­der de två se­nas­te ga­lor­na har hon själv hål­lit i trå­dar­na, men i år får hon hjälp av ko­mi­kern Da­vid Sun­din.

– Det blir min åt­ton­de ga­la, det är som att kom­ma hem. Jag och Da­vid har ald­rig träf­fat­sel­ler job­bat ihop, men jag tror att vi är en bra kom­bo. Vi är väl­digt tryg­ga i vå­ra re­spek­ti­ve rol­ler som pro­gram­le­da­re och ko­mi­ker och jag hop­pas att vi kan smit­ta av oss li­te på varand­ra, sä­ger Kristin Kas­per­sen.

Da­vid Sun­din ver­kar ock­så nöjd med sin pro­gram­le­dar­kol­le­ga:

– Jag är otro­ligt pir­rig och för­vän­tans­full över att få ge­nom­fö­ra en så­dan stor li­ve­sänd­ning och som tur är slip­per jag va­ra ner­vös ef­tersom jag kom­mer att ha Kristin vid min si­da, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Jer­ring­pri­set fyl­ler 40 år

Un­der ga­lan ut­ses årets ny­kom­ling, årets kvinn­li­ga re­spek­ti­ve man­li­ge id­rot­ta­re, årets lag, årets pre­sta­tion och årets le­da­re. Dess­utom fyl­ler Jer­ring­pri­set 40 år. San­na Ni­el­sen, Stor och Ji­re­el, Ola Sa­lo och Li­sa Nils­son upp­trä­der för de 2 400 gäs­ter­na.

Vill hyl­la och un­der­hål­la

– Ga­lan är till för att hyl­la och un­der­hål­la dem som un­der­hål­lit oss ge­nom året. Jag hop­pas att det kan va­ra ett till­fäl­le för id­rot­tar­na att nju­ta av sin pre­sta­tion än­nu en gång. Jag grå­ter all­tid på de här ga­lor­na, jag äls­kar att se and­ra män­ni­skor lyc­kas, sä­ger Kristin Kas­per­sen.

Gil­lar mäs­ter­skap

Vin­ter­sport är otro­ligt ro­ligt

Un­der hös­ten och vin­tern har hän­del­ser på oli­ka id­rotts­ga­lor va­rit på ta­pe­ten. Di­a­mant­bol­len­vin­na­ren Nil­la Fi­schers tal på Fot­bolls­ga­lan och twerk­frå­gan till Bal­lon d'Or-vin­na­ren Ada He­ger­berg väck­te en­ga­ge­mang.

– Det är bra att id­rot­tar­na mar­ke­rar och vi­sar vad de kän­ner”

och upp­le­ver. Spor­ten i sig ska­par väl­digt myc­ket käns­lor. Den be­rör och det är det som är så här­ligt med den, sä­ger Kristin Kas­per­sen.

Vin­ter-OS i Syd­ko­rea och fot­bolls-VM i Ryss­land var höjd­punk­ter­na un­der spor­tå­ret 2018. Kristin Kas­per­sen satt klist­rad fram­för bå­da.

– Jag tyc­ker att vin­ter­sport är otro­ligt ro­ligt att tit­ta på och fot­bolls-VM var ju ba­ra helt fan­tas­tiskt. Jag gil­lar mäs­ter­skap och täv­ling­ar som man kan föl­ja länge, det ger enså­dan fin käns­la av ge­men­skap. Id­rot­tar­na själ­va är ju of­ta iväg me­dan vi sit­ter här hem­ma och he­jar på och fi­rar, där­för är det fint att de får kom­ma hem och få upp­skatt­ning på en ga­la på hem­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.