En ud­da histo­ria

Vi be­hö­ver varann

TV Tidningen - - DAGENS -

12.10

En ud­da svart ko­me­di där Bar­ba­ra Stanwyck (1907–1990) spe­lar en jour­na­list som får spar­ken från sitt jobb när en ny äga­re ( Ja­mes Gle­a­son, 1882–1959) tar över. Hon skri­ver en all­ra sista ar­ti­kel, om en på­hit­tad ide­a­list hon kal­lar John Doe och som kla­gar över hur den en­skil­da män­ni­skan ing­et läng­re har att sä­ga till om. Han tän­ker där­för ta sitt liv på julaf­ton. Ar­ti­keln får en enorm re­spons, jour­na­lis­ten får be­hål­la sitt jobb mot löf­te att skri­va mer om John Doe, men när folk bör­jar ifrå­ga­sät­ta histo­ri­en tving­as hon hit­ta en rik­tig per­son som kan spe­la John Doe. De hit­tar en hem­lös fö­re det­ta ba­se­boll­spe­la­re ( Ga­ry Coo­per, 1901–1961), som be­hö­ver peng­ar till en ope­ra­tion. Och se­dan rul­lar det det på med många miss­för­stånd och an­nat … En film med bå­de hu­mor och en slags mo­ral. (Me­et John Doe, 1941)

RO­LIGT MED MO­RAL Ga­ry Coo­per och Bar­ba­ra Stanwyck i en ko­me­di med bå­de all­var och svart hu­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.