Tid­ning sätts un­der hård press

The Post

TV Tidningen - - FILMKANALER -

22.00

Ste­ven Spiel­bergs myc­ket spän­nan­de film om press­fri­het och po­li­tik.

Ob­ser­va­tö­ren Da­ni­el Ells­berg upp­täc­ker 1966 att USA:s krig mot Vi­et­nam ald­rig går att vin­na. För­svars­mi­nis­ter Ro­bert McNa­ma­ra ( Bru­ce Gre­enwood) ger ett helt an­nat bud­skap till pres­sen och det ame­ri­kans­ka fol­ket. 1971 läc­ker Ells­berg upp­gif­ter­na till New York Ti­mes som pub­li­ce­rar. Kon­kur­ren­ten Washing­ton Post ger sig ock­så in i le­ken och kom­mer över än­nu mer hem­li­ga upp­gif­ter.

Tom Hanks spe­lar re­dak­tions­chef Ben Brad­lee (1921– 2014). Me­ryl Streep är tid­ning­ens äga­re Kat­he­ri­ne Gra­ham (1917–2001) – som dess­utom är nä­ra vän med McNa­ma­ra. (2017)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.