”Det var så trau­ma­tiskt”

På spå­ret

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Med en bit­ter­ljuv käns­la kli­ver Pa­ri­sa Ami­ri på tå­get.

– Det var det mest ut­ma­nan­de jag va­rit med om, sä­ger hon.

Pa­ri­sa Ami­ri har va­rit re­dak­tör för Nö­jes­gui­den, job­bat med ra­dio och va­rit pro­gram­le­da­re för fle­ra tv-pro­gram, bland an­nat ”Kob­ra”.

– In­för ”På spå­ret” fun­de­ra­de jag på vil­ka frå­gor som ha­de va­rit mest pin­samt att in­te kun­na, så jag har sett om gam­la kul­tur­klas­si­ker, allt från Sel­ma La­ger­löf- fil­mer till ”Scar­fa­ce”. Och så köp­te jag ett nytt Tri­vi­al pur­su­it-spel, sä­ger hon.

Pa­ri­sa Ami­ri och lag­kam­ra­ten Gun­nar Wet­ter­berg mö­ter Ma­ri­an­ne Ahr­ne och An­ders ”An­kan” Jo­hans­son, som kom till se­mi­fi­nal för­ra sä­song­en.

– Vi ham­na­de ock­så i sam­ma grupp som Jesper Rönn­dahl och Eli­sa­bet Höglund, som vun­nit fle­ra gång­er. Jag skul­le kal­la det dö­dens grupp. Jag var tvung­en att för­sö­ka tän­ka bort mot­stån­det.

Hon be­skri­ver sin med­ver­kan som en to­tal ång­est.

– Det kom frå­gor som jag fort­fa­ran­de grä­mer mig för att jag in­te kun­de. Jag sko­ja­de om att det är ett själv­ska­de­be­te­en­de att tac­ka ja och jag minns knappt hälf­ten, sä­kert för att det var så trau­ma­tiskt, sä­ger hon och skrat­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.