Hip­hop och våld

Straight out­ta Comp­ton

TV Tidningen - - DAGENS -

23.00

Histo­ri­en om hur grup­pen NWA ( för­kort­ning för Nig­gaz With At­ti­tu­des) kom från för­or­ten Comp­ton i Los Ang­e­les i mit­ten av 1980-ta­let och re­vo­lu­tio­ne­ra­de hip­hop-kul­tu­ren med mu­sik, si­na be­rät­tel­ser och sin at­ti­tyd. Grup­pen ex­i­ste­ra­de ba­ra un­der­någ­ra år, men hann då bå­de säl­ja mil­jo­ner ski­vor och gö­ra skan­dal med si­na tex­ter som ibland var sex­is­tis­ka, ibland po­li­tiskt lad­da­de, in­te minst mot po­li­sen och som ibland för­här­li­ga­de bå­de våld, kri­mi­na­li­tet och dro­ger.

In­ter­na bråk slet isär grup­pen, men Eazy-E, Dr Dre, Ice Cu­ge och MC Ren har al­la haft fram­gångs­ri­ka kar­riä­rer som ar­tis­ter, pro­du­cen­ter el­ler skå­de­spe­la­re, i någ­ra fall.

Fil­men föl­jer un­ge­fär sam­ma mal­lar som and­ra ar­tist­bi­o­gra­fi­er, men har sam­ti­digt hit­tat helt rätt ton­fall när det gäl­ler skild­ring­en av det svar­ta stor­stads-USA vid den tid­punk­ten.

Många bra okän­da skå­de­spe­la­re i rol­ler­na som NWA och Paul Gi­a­mat­ti glän­ser som de­ras om­strid­da ma­na­ger. (2015)

AR­TIST MED AT­TI­TYD O’Shea Jack­son Jr spe­lar rol­len som sin pap­pa, Ice Cu­be, i verk­lig­hets­ba­se­rad histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.