”Har va­rit ett fan­tas­tiskt år”

Min san­ning

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Värl­dens fem­te bäs­ta hopp­ryt­ta­re, Pe­der Fre­dric­son, be­rät­tar om sin väg till top­pen.

Pe­der Fre­dric­son bör­ja­de ri­da vid tre års ål­der och blev som 20-åring den yngs­ta svens­ka OS-ryt­ta­ren ge­nom ti­der­na. Än­då har in­te kar­riär­va­let va­rit helt själv­klart.

– Ibland puss­las li­vet ihop på ett sätt som man in­te rik­tigt har tänkt sig. Jag tyc­ker om att må­la och är li­te av en bo­hem egent­li­gen. Men nu har li­vet ta­git den här vä­gen och det är jag väl­digt tack­sam för.

Fre­dric­son tog hem Jer­ring­pri­set bå­de 2016 och 2017 och ny­li­gen klev hopp­ryt­ta­ren upp som fem­ma på världs­rank­ning­en – trots att stjärn­häs­ten All in va­rit ska­dad he­la året.

– Det har va­rit ett fan­tas­tiskt år för mig. Jag har lyc­kats med and­ra häs­tar och fått gö­ra en re­sa till­sam­mans med dem. Det har va­rit väl­digt spän­nan­de.

Det är täv­ling­ar var­je helg och för någ­ra da­gar se­dan fort­sat­te världs­cup­hopp­ning­en.

– Jag mås­te täv­la myc­ket för att hål­la mig på den ni­vån som jag är på nu. Det är stor press och myc­ket som står på spel, men det ger ock­så en oer­hörd kick. Jag vet in­te vad som skul­le kun­na ge sam­ma kick om jag slu­ta­de täv­la, sä­ger han.

ING­ET SJÄLV­KLART VAL ”Jag har ald­rig rik­tigt be­stämt mig för att verk­li­gen sat­sa på rid­ning­en. Det har mest rul­lat på – och vi­sat sig gå gans­ka bra”, sä­ger Pe­der Fre­dric­son som är gäst i ”Min san­ning”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.