Sko­lor krä­ver in­tyg

för spe­ci­al­mat

Vällingby Tidning - - Si­dan 1 - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­[email protected]­rekt­press.se

Skol­ma­ten mås­te va­ra trygg.

Ef­ter­frå­gan på spe­ci­al­kost i sko­lan har es­ka­le­rat re­jält de senaste åren. Det kan hand­la om di­a­gno­ser som gör att bar­nen tap­par ap­ti­ten i sam­band med me­di­ci­ne­ring, i and­ra fall om all­var­li­ga al­ler­gi­er el­ler över­käns­lig­het mot vis­sa livs­me­del. Men se­dan finns det även en grupp som in­te har me­di­cins­ka an­led­ning­ar till att väl­ja bort vis­sa livs­me­del.

Det är den ka­te­go­rin av öns­ke­mål som ska mins­ka med de nya an­vis­ning­ar­na som Ut­bild­nings­för­valt­ning­en ta­git fram. Från och med höst­ter­mi­nen mås­te be­hov av spe­ci­al­kost styr­kas med in­tyg från lä­ka­re el­ler psy­ko­log i sta­dens al­la kom­mu­na­la grund­sko­lor. Den som är ve­ge­ta­ri­an el­ler av etis­ka skäl vä­jer en viss di­et om­fat­tas dock in­te av kra­vet.

Ett ton mat per dag

To­mas Sö­ber, köks­chef på Eriks­dals­sko­lan på Sö­der­malm, väl­kom­nar ini­ti­a­ti­vet.

På hans sko­la er­bjuds två rät­ter var­je dag, varav ett ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tivt, samt en sop­pa. För­u­tom lunch ser­ve­ras även fru­kost och mel­lan­mål och allt tilla­gas på plats.

– Jag tror det hand­lar om ung­e­fär ett ton mat om da­gen. Så det blir en hel del, sä­ger han.

Eriks­dals­sko­lan har 1 150 ele­ver i års­kurs F–9, och är dess­utom ett så kal­lat eva­ku­e­rings­kök, vil­ket in­ne­bär att de hjäl­per and­ra sko­lor när de­ras eg­na kök in­te kan an­vän­das.

– Det ska in­te be­hö­vas en hel­tids­per­so­nal ex­tra för att han­te­ra al­la öns­ke­mål. I dag har vi drygt 50 tall­ri­kar spe­ci­al­kost och om man då ad­de­rar kin­ki­ga barn med för­äld­rar som tyc­ker att bar­nen ska få äta vad de vill blir det väl­digt många, sä­ger To­mas Sö­ber.

En­ligt Stock­holms stad kan de många in­di­vi­dan­pas­sa­de mål­ti­der­na in­ne­bä­ra en fa­ra för ele­ver som är i be­hov av me­di­cinsk spe­ci­al­kost. Ju fler oli­ka rät­ter som la­gas de- sto större risk att någon­ting går fel.

– Skol­ma­ten mås­te va­ra trygg och ing­en ska be­hö­va bli sjuk av att äta den. Men jag vet att det finns sko­lor där det bli­vit över­mäk­tigt ef­tersom de många öns­ke­må­len om spe­ci­al­kost växt så snabbt, sä­ger To­mas Sö­ber.

Tyd­li­ga­re reg­ler

För Eriks­dals­sko­lan gör de nya an­vis­ning­ar­na egent­li­gen ing­en skill­nad. Lik­som en del and­ra sko­lor i sta­den be­gär de re­dan se­dan ti­di­ga­re lä­ka­rin­tyg. Men To­mas Sö­ber tyc­ker än­då det finns en vik­tig po­äng med en en­het­lig syn från sta­dens si­da.

– Det in­ne­bär att det blir tyd­li­ga­re vil­ka reg­ler som gäl­ler på al­la kom­mu­na­la sko­lor i sta­den, sä­ger han.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

ERIKS­DALS­SKO­LAN. Tre gång­er i vec­kan le­ve­re­ras ung­e­fär 80 ki­lo to­ma­ter till sko­lan på Sö­der­malm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.