Där­för för­svann

ge­ril­lagup­pet

Vällingby Tidning - - Si­dan 1 - BOR­TA. FO­TO: BO ÖST­LUND Eve­li­na Hertz

Bo­en­de har hört av sig till oss på tid­ning­en om ett fart­hin­der som ti­di­ga­re fanns på Ka­naans väg i höjd med Kvarn­vi­kens kvarn.

”Det­ta gupp togs bort för en kort tid se­dan med mo­ti­ve­ring­en att det in­te var re- gi­stre­rat i ”Sta­dens gupp­re­gis­ter” med på­följd att has­tig­he­ten öka­de på sträc­kan för­bi kvar­nen”, skri­ver Bo Öst­lund som bor i Häs­sel­by.

En­ligt Lin­nea Svärd, tra­fik­pla­ne­ra­re på tra­fik­kon­to­ret stäm­mer det att sta­den har ta­git bort fart­hind­ret.

– Vi fick en för­frå­gan om att se över fart­hind­ret ef­ter-

Gup­pets för­svin­nan­de gör att folk in­te föl­jer has­tig­hets­be­gräns­ning­en, en­ligt bo­en­de i om­rå­det. som per­so­nen som hör­de av sig tyck­te att det var då­ligt upp­märkt. Vi såg då att det in­te var vi som ha­de an­lagt det och vi kun­de där­för in­te ga­ran­te­ra tra­fik­sä­ker­he­ten, sä­ger hon.

Kom­mer ni att an­läg­ga ett nytt fart­hin­der på vägen?

– Nej, i nu­lä­get finns det inga pla­ner på det. Om bo­en­de tyc­ker att det be­hövs ett fart­hin­der där får de gär­na hö­ra av sig ge­nom sta­dens Tyck till- app el­ler på vår hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.