KAMP­SPORT UT­AN SNUB­BAR

Väs­te­rort kamp­sport är en klubb av och för tje­jer.

Vällingby Tidning - - Si­dan 1 - Eve­li­na Hertz

Kamp­sport do­mi­ne­ras av kil­lar med en viss at­ti­tyd.

– Böj på knä­na, föt­ter­na får ald­rig nud­da varand­ra. Job­ba med för­flytt­ning och upp med gar­den. Kom igen nu tje­jer!

Det är tis­dag och någ­ra av tje­jer­na i Väs­te­rort kamp­sport har träf­fats för ett ex­tra trä­nings­pass kick­box­ning. Na­da Idris och Il­ham Aman, som grun­da­de klub­ben 2017, drar igång upp­värm­ning­en.

– Kick­box­ning hand­lar myc­ket om kon­troll. Man ska an­fal­la sin mot­stån­da­re men än­då få till fi­na tek­ni­ker, sä­ger Na­da Idris.

Il­ham Aman och Na­da Idris trä­nar även kick­box­ning till­sam­mans i Ty­resö, men ef­tersom Na­da bor i Grims­ta och Il­ham i Hus­by sak­na­de de en klubb i Väs­te­rort. De snac­ka­de med sin in­struk­tör i Ty­resö – som nu är hu­vud- in­struk­tör i Väs­te­rort – och det vi­sa­de sig att in­tres­set bland tje­jer i om­rå­det är stort.

Svet­tigt men kul

På mat­tan hål­ler Il­ham Aman koll på ti­den och Na­da ger in­struk­tio­ner till grup­pen. Tje­jer­na går runt i en ring med föt­ter och hän­der i mar­ken, tyng­den ska lig­ga på ar­mar­na.

– Kom igen, den här öv­ning­en är jät­te­job­big men jät­te­bra. Man blir skit­stark av den, sä­ger Na­da och klap­par i hän­der­na var­je gång tje­jer­na ska gö­ra en arm­häv­ning.

” Klap­pen från hel­ve­tet”, som Sel­ma Hal­houl, en av de som trä­nar i klub­ben, be­skri­ver den ef­ter pas­set. Kick­box­ning är svet­tigt. Och väl­digt kul.

– Många av oss är be­slö­ja­de och folk blir jät­te­för­vå­na­de när de för­står att vi trä­nar kick­box­ning. De har en skev bild av tje­jer som bär slö­ja och tror att vi ba­ra är hem­ma, la­gar mat och typ hjäl­per vå­ra brö­der. Vil­ket in­te be­hö­ver va­ra fel, men pre­cis som al­la and­ra så le­ver vi oli­ka. Vi är in­te en ho­mo­gen grupp, sä­ger Na­da.

Ett tret­ti­o­tal tje­jer trä­nar två gång­er i vec­kan i Fol­kets hus i Hus­by. Ti­di­ga­re kör­de de på Ung­do­mens hus Re­actor i Kis­ta, men ef­ter ett tag be­höv­de de en större lo­kal. Grup­pen är på oli­ka ni­vå­er, någ­ra är ny­bör­ja­re och and­ra har trä­nat läng­re.

– Det fun­kar bra tyc­ker jag. När jag bör­ja­de trä­na i Ty­resö var det ock­så blan­da­de ni­vå­er och jag tyc­ker att jag ut­veck­la­des myc­ket snab­ba­re tack va­re det, sä­ger Il­ham.

”Slip­per bli grans­kad”

Att det är en klubb av och för tje­jer är en stor del av po­äng­en, me­nar al­la i grup­pen.

– Kamp­spor­ten do­mi­ne­ras av kil­lar och även om det finns tjej­grup­per i många klub­bar är de än­då ful­la med grab­bar som har en viss at­ti­tyd. Klart man ham­nar i un­der­läge som tjej men här kan vi trä­na på vå­ra vill­kor, sä­ger Il­ham.

De and­ra hål­ler med och kon­sta­te­rar; det är enkla­re att trä­na ba­ra med tje­jer.

– Man slip­per kän­na sig grans­kad el­ler bli sex­u­a­li­se­rad som man an­nars all­tid blir på gym­met. Jag bör­ja­de trä­na här av häl­so­skäl och har ald­rig fast­nat för nå­gon an­nan trä­nings­form för­ut, sä­ger en av tje­jer­na.

In­tres­se­rad som li­ten

Sel­ma Hal­houl be­rät­tar att hon va­rit in­tres­se­rad av kamp­sport se­dan hon var li­ten, då var ido­ler­na Bru­ce Lee och Jac­kie Chan.

– Jag bär sjal och här kan jag trä­na ut­an att tän­ka på att hå­ret ham­nar ut­an­för el­ler att jag blir för varm av mi­na klä­der. Jag be­hö­ver in­te oroa mig för att se löj­lig ut. Mi­na för­äld­rar hjälp­te mig att le­ta ef­ter en pas­san­de klubb och så hit­ta­de vi Väs­te­rort kamp­sport. Jag kör­de ett pro­va-på-pass och blev för­äls­kad, sä­ger hon.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

FO­KUS. ”Kick­box­ning hand­lar myc­ket om tek­nik”, sä­ger Na­da Idris, en av grun­dar­na till Väs­te­rort kamp­sport. Här in­stru­e­rar hon Ma­ja Al­va­rez och Idil Mo­ha­med Ar­tam.

GRUN­DA­RE. Il­ham Aman (t v) och Na­da Idris star­ta­de Väs­te­rort kamp­sport 2017. Det är en klubb av och för tje­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.