Hon ska gö­ra BP mer jäm­likt

Jäm­ställd­hets­stra­te­gen Char­lot­te Ove­felt har kli­vit rakt in i stor­men på BP. Nu ska hon gö­ra klub­ben mer jäm­lik. – Jar­go­nen sit­ter i väg­gar­na. Och att byg­ga bort jar­gong är job­bigt, sä­ger hon.

Vällingby Tidning - - Si­dan 1 - Lisa Halldén re­por­ter.vas­te­[email protected]­rekt­press.se

Char­lot­te Ove­felt ha­de va­rit på sitt nya jobb på BP un­der en tim­me när förs­ta sam­ta­let kom från en jour­na­list.

– Det var mån­da­gen ef­ter Af­ton­bla­dets av­slö­jan­de och jag skul­le sva­ra på hur det ha­de kun­nat bli så här i BP. Det var näs­tan som ett då­ligt skämt, sä­ger hon.

Det som av­slö­jats var många spe­la­re i det all­svens­ka herr­la­get upp­lev­de att trä­na­ren Lu­is Pi­men­ta an­vän­de sig av mobb­ning och att hans le­dar­skap präg­la­des av pen­na­lism och sex­ism.

Kul­tu­ren märks över­allt

Char­lot­te Ove­felt blev in­te för­vå­nad över av­slö­jan­de­na, som kom ef­ter att hon ha­de an­ställts in­om BP.

– Det här är finns över­allt i he­la fot­bolls­värl­den. Det är som att fot­bol­len är en fri zon från de reg­ler och nor- mer som finns i res­ten av sam­häl­let, sä­ger hon.

Det är en hi­e­rar­kisk macho­kul­tur som präg­lar fot­bolls­rö­rel­sen och där är BP in­te en­sam klubb, me­nar hon. Och macho­kul­tu­ren finns över­allt. I sät­tet trä­na­re pra­tar med fot­bolls­spe­la­re, i för­äld­rars at­ti­tyd till unga do­ma­re, i lö­neskill­na­der­na mel­lan her­rar och da­mer, och i det som skriks från sid­lin­jer­na när kidsen spe­lar match.

– Jag har sut­tit myc­ket och lyss­nat på hur folk be­ter sig runt barn­fot­boll och det är ing­en ro­lig histo­ria. Ibland har jag sut­tit och pin­nat an­ta­let köns­ord på mat­cher. En gång hör­de jag ”jäv­la fit­ta” skri­kas 13 gång­er un­der en barn­match in­om en an­nan för­e­ning. Det är så ve­der­ta­get att an­vän­da det språ­ket att jag tror att de som stod bred- vid in­te ens hör det läng­re, sä­ger hon.

Vad är det som gör att vi tar oss den rät­ten att be­te sig så, ba­ra för att vi står på en fot­bolls­plan? Den frå­gan har Char­lot­te Ove­felt ställt sig många gång­er i sitt ar­be­te. Of­ta får hon hö­ra att det är en­ga­ge­mang­et och pas­sio­nen som fot­bol­len väc­ker som gör att om­dö­met bris­ter.

– Men vi kan in­te ac­cep­te­ra det. Vi mås­te lä­ra oss han­te­ra vå­ra käns­lor även i en fot­bolls­mil­jö. BP når 400 barn och unga var­je vec­ka. Det kan in­te va­ra okej att and­ra nor­mer gäl­ler här än i res­ten av sam­häl­let, sä­ger hon.

”En ut­ma­ning”

Hen­nes upp­drag in­om Brom­ma­poj­kar­na är att ska­pa en ut­bild­nings­platt­form som ska kunna an­vän­das på al­la ni­vå­er in­om BP. Hon är ge­nus­ve­ta­re och har byggt upp ett me­tod­ma­te­ri­al som hon kal­lar Norm­bol­len. Det är bland an­nat det ma­te­ri­a­let som BP:s ut­bild­nings­platt­form ska byg­gas på och hon kom­mer börja med herr­si­dan för att det är där det mest be­hövs.

Jäm­ställd­hets­stra­te­gi­er och ut­bild­nings­platt­for­mar i all ära, men finns det in­te en risk att det stan­nar på kans­li­et och in­te sipp­rar ner till fot­bolls­pla­nen?

– Det är en ut­ma­ning. Och många kän­ner att de är här för att spe­la fot­boll, och in­te för att pra­ta om nor­mer och pe­ta i ord. Men om man in­te pe­tar här, där man når 4 000 barn och unga, var ska vi då pe­ta?

När Lu­is Pi­men­ta an­kla­ga­des för sex­ism och pen­na­lism blev han spar­kad. Sport­che­fen Da­ni­el Maj­sto­ro­vic gick i sam­ma ve­va. Men kan det va­ra så att den tränar­kul­tu­ren som Lu­is Pi­men­ta vi­sa­de på är ett symp­tom på en kul­tur som sit­ter i väg­gar­na?

– Jag tror det sit­ter i fot­bolls­väg­gar­na, ab­so­lut. Men väg­gar är flytt­ba­ra och man kan må­la om dem. Och jag är oer­hört stolt att ar­be­ta i en för­e­ning som vill va­ra med och må­la om väg­gar­na. Det kom­mer ta tid att flyt­ta det här ber­get, men det är ab­so­lut möj­ligt.

Det kom­mer ta tid att flyt­ta det här ber­get, men det är ab­so­lut möj­ligt.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

NY. ”Jag har kom­mit till BP för att klub­ben vill bli bätt­re på jäm­lik­het. In­te för att den re­dan är bra”, sä­ger nya jäm­ställd­hets­stra­te­gen Char­lot­te Ove­felt.

NAMN. I vint­ras var det om­röst­ning om BP:s namn ef­ter att många unga tje­jer upp­lev­de nam­net Brom­ma­poj­kar­na som ex­klu­de­ran­de. ”Jag tyc­ker namn­frå­gan är vik­tig, men det är in­te det vi kom­mer börja med”, sä­ger Char­lot­te Ove­felt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.