”I vår ge­ne­ra­tion kom­mer fler rös­ta”

Stort en­ga­ge­mang på sko­lor i Väs­te­rort

Vällingby Tidning - - Väl­ling­by - Eve­li­na Hertz

När hög­sta­di­e­e­le­ver­na i Smeds­hag­sko­lan, Häs­sel­by, gick till va­lur­nor­na i skol­va­let rös­ta­de många likt si­na för­äld­rar. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na blev störs­ta par­ti – pre­cis som i val­di­strik­tet Smeds­ha­gen.

Men när det gäl­ler val­del­ta­gan­det skil­jer sig siff­ror­na åt mel­lan vux­na och ung­do­mar.

Smeds­ha­gen är fort­fa­ran­de ett av val­di­strik­ten i Häs­sel­by- Väl­ling­by med lägst val­del­ta­gan­de, trots att det öka­de med 4,5 pro­cen­ten­he­ter från senaste va­let (till 73 pro­cent).

Vik­tigt att rös­ta

I skol­va­let rös­ta­de dä­re­mot 90 pro­cent av ele­ver­na. Sa­ra Di­az, Em­ma Da­her, Mo­ham­mad El­ba­zi och Aza­li Ama­ri går al­la i års­kurs åt­ta och är över­ens om att det är vik­tigt att rös­ta.

– Man mås­te rös­ta när man väl har chan­sen att på­ver­ka fram­ti­den så att den blir bätt­re, sä­ger Em­ma Da­her.

De be­rät­tar att det har fått lä­ra sig om de oli­ka par­ti­er­na och vad de tyc­ker i oli­ka sak­frå­gor in­för va­let, och gjort eg­na valaf­fi­scher. Någ­ra av dem har även kol­lat på par­ti­le­dar­de­bat­ter på te­ve.

– Jag tror att de van­li­gas­te an­led­ning­ar­na till att man in­te rös­tar är att man in­te är på­läst, tän­ker att ens röst in­te spe­lar nå­gon roll el­ler att man in­te or­kar, sä­ger Mo­ham­mad El­ba­zi.

– Helt är­ligt, vå­ra för­äld­rar bryr sig om två sa­ker. Att få stan­na i Sve­ri­ge och om skat­ten. Så jag har be­rät­tat för min mam­ma vad de oli­ka par­ti­er­na tän­ker om det, sä­ger Aza­li Ama­ri.

Att val­del­ta­gan­det länge va­rit lågt i Smeds­ha­gen kän­ner de till. Fle­ra av ele­ver­na har där­för pra­tat med si­na för­äld­rar in­för va­let om vik­ten av att rös­ta.

– Min mam­ma skul­le in­te gö­ra rös­ta men jag sa till hen­ne att hon mås­te så då gjor­de hon det. Jag tror att vå­ra för­äld­rar vill att vi ska bli stol­ta över dem och rös­tar om vi pra­tar med dem, sä­ger Sa­ra Di­az.

Näs­ta val

I näs­ta val 2022 får de­ras klass rös­ta på rik­tigt, i al­la fall de som hun­nit fyl­la 18 år. Sa­ra, Em­ma, Mo­ham­mad och Aza­li tror att fler i de­ras ge­ne­ra­tion kom­mer att gö­ra det, jäm­fört med si­na för­äld­rar.

– Vi ser sam­häl­let på ett an­nat sätt, ge­nom till ex­em­pel so­ci­a­la me­di­er. Vi får lä­ra oss om po­li­tik och att även om det in­te finns ett par­ti som man vill rös­ta på så kan man rös­ta blankt, sä­ger Aza­li Ama­ri.

Jag tror att vå­ra för­äld­rar vill att vi ska bli stol­ta över dem och rös­tar om vi pra­tar med dem.

FO­TO: EVE­LI­NA HERTZ

IN­TRES­SE­RA­DE. Fr v: Sa­ra Di­az, Em­ma Da­her, Aza­li Ama­ri och Mo­ham­mad El­ba­zi rös­ta­de al­la i skol­va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.