De star­tar Uber för äp­pel­ploc­ka­re

En Brom­ma­träd­gård fylld med äpp­len kic­ka­de igång idén till en ny di­gi­tal tjänst. I mån­dags lan­se­ra­des platt­for­men – som pa­rar ihop träd­gårds­ä­ga­re med ploc­ka­re.

Vällingby Tidning - - Väl­ling­by - Lisa Halldén FRUKTDELNING. FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Ålstens­bon Li­nus Grund­ström tog med sig en kas­se med äpp­len från sin träd­gård till klass­kom­pi­sar­na på kur­sen i af­färs­ut­veck­ling på Hy­per Is­land. Det var bör­jan på idén bakom Sh­rapples, en di­gi­tal­tjänst som pa­rar ihop folk med äp­pel­träd med de som vill ploc­ka.

– Jag är in­te van att bo i hus och nu har jag he­la träd­går­den full av äpp­len som jag mås­te ta rätt på. Det är ett ir­ri­te­ran­de nytt pro­blem i min var­dag, sä­ger Li­nus Grund­ström.

I sko­lan ha­de de i upp­gift att star­ta ett digitalt fö­re­tag som just skul­le lö­sa ett pro­blem i var­da­gen.

– Och då be­rät­ta­de Li­nus om de här äpp­le­na och vi spann vidare på det, sä­ger Lucas Tho­me.

Re­sul­ta­tet blev Sh­rapples. Platt­for­men lan­se­ra­des för­ra vec­kan och där kan bå­de de som har frukt och de som sö­ker ef­ter äpp­len re­gi­stre­ra sig. Re­dan förs­ta vec­kan pa­ra­des de förs­ta ploc­kar­na ihop med träd­går­dar.

– Träd­går­dar­na där det finns äpp­len att ploc­ka syns på en kar­ta och det tän­ker vi ska gö­ra det tyd­li­ga­re för de som ska kom­ma och ploc­ka, sä­ger Kristi­na Båth.

Fler fruk­ter på sikt

Lik­nan­de tjäns­ter finns re­dan men Sh­rapples-grun­dar­na me­nar att de of­ta in­te upp­da­te­ras och där­för in­te fun­ge­rar som de ska. Och Fa­ce­book­grup­per kan bli rö­ri­ga, me­nar de.

– Det finns ju lo­ka­la Fa­ce­book­grup­per där folk er­bju­der el­ler ef­ter­ly­ser äpp­len, men där blir trå­dar­na lätt allt­för långa och för­vir­ran­de. Många pos­tar i sam­ma in­lägg och adres­sen ham­nar bland allt an­nat. Vår tjänst är enkla­re, tyc­ker Lin­da Se­ger­feldt.

Sh­rapples hand­lar än så länge ba­ra om äpp­len men grun­dar­na tror att det kan kom­ma att växa till att in­klu­de­ra fler fruk­ter och grön­sa­ker.

– Vi har ock­så pra­tat om sam­ar­be­ten med mus­te­ri­er. Det finns myc­ket idéer och vi får se var det ham­nar, sä­ger Lu­ci­a­na Ter­cei­ro. Ett Uber för äpp­len har des­sa ent­re­pre­nö­rer star­tat. Från väns­ter är Kristi­na Båth, Lin­da Se­ger­feldt, Lucas Tho­me, Li­nus Grund­ström och Lu­ci­a­na Ter­cei­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.