De tar dan­ce­hall in i fin­rum­men i ny fö­re­ställ­ning

För­ra hel­gen in­tog dan­chall­fö­re­ställ­ning­en HÄR Kul­tur­hu­set stads­tea­tern i Väl­ling­by. En be­rät­tel­se om makt, vad som an­ses fint, och om att ta plats ut­an att kom­pro­mis­sa med sig själv.

Vällingby Tidning - - Väs­te­rort - PRE­MIÄR. Stella Pa­pa­pa­na­gi­o­tou FO­TO: STELLA PA­PA­PA­NA­GI­O­TOU

När mu­si­ken drar igång och tre av dan­sar­na gör en­tré så är det med be­sked. Med syn­kat gung och sten­hård upp­syn tar de plats på sce­nen i fö­re­stäl­ling­en HÄR och publi­ken är med från start: ro­par, klap­par, haj­par.

Bakom mu­sik och ko­re­o­gra­fi står Rut Roos och Ime­nel­la Mo­ha­med. De tar dan­ce­hal­len in i fin­rum­met, bå­de fy­siskt och sym­bo­liskt. På scen dan­sar de bland guld­ra­mar och cham­pagneglas, som får va­ra sym­bo­ler för den fin­kul­tur de ut­ma­nar.

– Det går in­te att be­skri­va med ord hur det känns när man ser sitt verk. Det blir ex­tra starkt för att vi är i Väl­ling­by, det känns hem­ma. Vi har fått va­ra här och un­der­vi­sa i dan­ce­hall och nu gö­ra det­ta på vå­ra vill­kor. Vi har ald­rig be­hövt an­pas­sa vår konst för att den ska pas­sa rum­met, sä­ger Ime­nel­la Mo­ha­med ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Vad tror du att det har för be­ty­del­se?

– Jag tror att det ger hopp, fram­för allt till unga som drömmer om att gö­ra nå­got lik­nan­de, att det går, sä­ger hon.

Olof Hans­son, konst­när­lig le­da­re på Kul­tur­hu­set stads­tea­tern i Väl­ling­by är stolt.

– Jag blir verk­li­gen be­rörd av den här fö­re­ställ­ning­en som jag upp­le­ver som jät­te­po­li­tisk. Jag tror att många kan ha ut­byte av den, in­te ba­ra de som re­dan gil­lar dan­ce­hall, sä­ger han. Ime­nel­la Mo­ha­med och Rut Roos är du­on bakom dan­ce­hall­fö­re­ställ­ning­en Här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.