Döm­da för döds­skjut­ning i Ma­ri­e­häll fri­as från brott

I tis­dags föll hov­rät­tens dom mot de män som dömts för in­bland­ning i mor­det på en 28-årig ut­pe­kad gäng­le­da­re från Bredäng. Samt­li­ga fri­as – be­vis­ning­en räc­ker in­te.

Vällingby Tidning - - Väs­te­rort - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus NO­VEM­BER. FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Två män fri­as för i in­bland­ning i döds­skjut­ning­en i Ma­ri­e­häll. De två män­nen, en 24- åring och en 23- åring, döm­des för mord och med­hjälp till mord av Sol­na tings­rätt. Do­men över­kla­ga­des till hov­rät­ten av bå­de de döm­da och åkla­ga­re, som bland an­nat yr­ka­de på läng­re straff för 23-åring­en och att tre and­ra per­so­ner ock­så skul­le dö­mas för in­bland­ning i mor­det.

Nu fri­ar allt­så Svea hov- rätt män­nen. Dom­sto­len an­ser att be­vis­ning­en – som i den mord­döm­de 24-åring­ens fall främst be­står av DNA- spår och par­tik­lar på hans klä­der som lik­na­de pa­tro­ner­na som an­vän­des i mor­det – vis­ser­li­gen är ”gra­ve­ran­de”, men in­te räc­ker för en fäl­lan­de dom.

In­te heller be­vi­sen mot 23-åring­en el­ler de öv­ri­ga tre åta­la­de räc­ker, an­ser hov­rät­ten.

Det var den 20 no­vem­ber för­ra året som 28-åring­en sköts ihjäl ef­ter en dra­ma­tisk bil­jakt längs Bäll­sta­vä­gen. Minst 18 skott av­fy­ra­des från ett au­to­mat­va­pen mot hans bil. Vitt­nen be­rät­tar i för­hör hur de fick duc­ka för ku­lor.

Man­nen har pe­kats ut som le­da­re för ett kri­mi­nellt nät­verk i Bredäng. Mor­det miss­tänk­tes va­ra en hämndak­tion från det ri­va­li­se­ran­de Öst­ber­ga­nät­ver­ket.

I vå­ras åta­la­de sju per­so­ner för in­bland­ning i mor­det, som av po­lis och åkla­ga­re be­skri­vits som ett re­gel­rätt be­ställ­nings­mord. Två per­so­ner åta­la­des för mord, tre för med­hjälp till mord. Yt­ter­li­ga­re två, där­ibland en 31-årig ut­pe­kad le­da­re för Öst­ber­ga­nät­ver­ket, åta­la­des för an­stif­tan av mord.

24- åring­en döm­des av tings­rät­ten till 18 års fäng­el­se för mor­det. 23-åring­en döm­des till tio års fäng­el­se för med­hjälp. Öv­ri­ga per­so­ner fri­a­des av tings­rät­ten.

I fjol sköts den 28-åri­ga man­nen ihjäl i Ma­ri­e­häll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.