Byg­get av För­bi­far­ten kan stop­pas i Väs­te­rort

Byg­get av För­bi­far­ten har kan­tats av sä­ker­hets­pro­blem på Lovön. Nu har pro­ble­men nått Väl­ling­by och Spånga, rap­por­te­rar tid­ning­en Bygg­nads­ar­be­ta­ren.

Vällingby Tidning - - Stock­holm - Lou­i­se Born­hall lou­i­se.born­[email protected]­rekt­press.se

Jät­te­pro­jek­tet För­bi­fart Stock­holm, som in­led­des 2014, in­ne­bär att väg E4 ge­nom Stock­holm flyt­tas från sitt nu­va­ran­de lä­ge. Den nya sträck­ning­en går mel­lan Kung­ens Kur­va och Hägg­vik via tra­fik­plat­ser på Lovön samt i Vins­ta, Hjuls­ta och Akal­la.

Ar­bets­mil­jö­ver­ket har ti­di­ga­re stop­pet byg­get av För­bi­far­ten på Lovön på grund av bris­ter i sä­ker­he­ten. Nu har ver­ket lar­mat om pro­blem på nytt, den här gången i Jo­han­nelund och Lun­da, rap­por­te­rar tid­ning­en Bygg­nads­ar­be­ta­ren.

I slu­tet av au­gusti ska Ar­bets­mil­jö­ver­ket ha upp­täckt sto­ra bris­ter un­der en in­spek­tion av tunn­lar­na där. Pro­ble­men gäl­ler ut­rym­nings­vä­gar och rädd­nings­kam­ma­re, och Tra­fik­ver­ket mås­te se­nast 30 sep­tem­ber vid­ta åt­gär­der, skri­ver Bygg­nads­ar­be­ta­ren. An­nars kom­mer ar­be­tet att stop­pas.

– Vi ser så klart all­var­ligt på det här och jag kan kon­sta­te­ra att vi be­hö­ver ar­be­ta mer skynd­samt med Ar­bets­mil­jö­ver­kets syn­punk­ter på ut­rym­nings­vä­gar vid brand, sä­ger Jo­han Brant­mark, pro­jekt­chef för E4 För­bi­fart Stock­holm, i ett ut­ta­lan­de en­ligt tid­ning­en.

Tunn­lar­na ska va­ra kla­ra 2021.

AR­KIV­BILD: JAN LID­STRÖM

BRIS­TER. Byg­get kan stop­pas i Väl­ling­by och Spånga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.