Ka­li­for­nisk öl­bar öpp­nar snart på Kungs­hol­men

Dags­fes­ter, ex­klu­si­va öl­prov­ning­ar och kock­gäst­spel. Nu öpp­nar ett ka­li­for­niskt bryg­ge­ri upp en till­fäl­lig öl­bar på In­du­stri­ga­tan.

Vällingby Tidning - - Stock­holm - Per Brandt

Det är i Dog­foods lo­ka­ler som bryg­ge­ri­et La­gu­ni­tas, som till­hör den ti­di­ga ge­ne­ra­tio­nen av ame­ri­kans­ka mi­kro­bryg­ge­ri­er, kom­mer att ta över öl­kra­nar­na och stäl­let i cir­ka en må­nad.

På me­nyn kom­mer det va­ra ex­klu­si­va öl­prov­ning­ar och öl­släpp, retro-spels­kväl­lar, kock-gäst­spel av Jo­nas Cram­by samt dags­fes­ter.

– Sam­ar­be­ten och gäst­spel är li­te av vår grej. Och även det­ta sam­ar­be­te känns su­per­kul. Jo­nas Cram­by har ti­di­ga­re gäst­spe­lat på vår sys­ter­re­stau­rang Lå­dan och själv­klart har han en plats även på Dogfood. Hans kyck­lings­and­wich blir en ut­märkt ad- di­tion till vår be­fint­li­ga me­ny, som även den är upp­da­te­rad ef­ter som­ma­ren. Dess­utom är La­gu­ni­tas ett va­ru­mär­ke som har pre­cis den lek­full­het som vi själ­va pre­di­kar, sä­ger Jon Wi­de­gren, grun­da­re av Dogfood och Flip­pin Bur­gers i ett press­med­de­lan­de.

La­gu­ni­tas Beer San­ctu­a­ry kal­las gäst­spe­let som star­tar 25 sep­tem­ber och på­går till slu­tet av ok­to­ber.

FO­TO: DOGFOOD

FEST. En till­fä­lig öl­bar öpp­nar upp i Dog­foods lo­ka­ler på In­du­stri­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.