HE­LA LIS­TAN.

Det senaste årets oro på bo­stads­mark­na­den tycks in­te ha på­ver­kat re­no­ve­rings­lus­ten bland Stock­holms in­vå­na­re. Hit­tills i år har vi köpt rot-tjäns­ter för mil­jar­der, vi­sar siffror från Skat­te­ver­ket.

Vällingby Tidning - - Stock­holm - Cla­rence Fren­ker

Nya kök, bad­rum, yt­skikt och till­bygg­na­der. Bygg- och re­no­ve­rings­tak­ten i Stock­holm rul­lar på med oför­änd­rat tem­po – trots det senaste årets tur­bu­lens på bo­stads­mark­na­den.

Hit­tills i år har det gjorts rotav­drag för över 1,5 mil­jar­der kro­nor i lä­net, vi­sar siffror från Skat­te­ver­ket som StockholmDirekt har ta­git fram.

Det kan jäm­fö­ras med he­la 2017 då siff­ran lan­da­de på 2,54 mil­jar­der, vil­ket in­ne­bär att kö­pen för re­no­ve­ring- och till­bygg­nad lig­ger på en fort­satt jämn ni­vå sett till ge­nom­snit­tet per må­nad.

– Vi har in­te gjort någ­ra sto­ra ana­ly­ser ut­i­från de för­änd­ring­ar som har skett. Men vi föl­jer sta­tisti­ken och den vi­sar att siff­ror­na lig­ger nå­gorlun­da sta­bilt trots allt, sä­ger Alex­an­dra Jans­son, re­gi­on­s­am­ord­na­re vid Skat­te­ver­ket.

Men det rå­der sto­ra skill­na­der mel­lan kom­mu­ner­na i lä­net.

I Stock­holms stad gjor­des det rot-ut­be­tal­ning­ar för to­talt 673, 8 mil­jo­ner kro­nor mel­lan års­skif­tet och den 14 au­gusti i år, en­ligt Skat­te­ver­kets pre­li­mi­nä­ra siffror.

Det kan kan del­vis för­kla­ras med det hö­ga in­vå­na­ran­ta­let. Men bland öv­ri­ga kom­mu­ner som lig­ger i topp syns ett tyd­ligt möns­ter: här finns en hög an­del av ex­pan­si­va och vil­la­tä­ta om­rå­den sett till an­ta­let in­vå­na­re.

86 mil­jo­ner i Tä­by

Näst ef­ter Stock­holm top­pas lis­tan av Nac­ka kom­mun där rot­ut­be­tal­ning­ar­na hit­tills i år upp­gått till 98,6 mil­jo­ner. Där­ef­ter föl­jer Tä­by med 86 mil­jo­ner, Sol­len­tu­na 69 mil­jo­ner, Hud­dinge 65 mil­jo­ner och Dan­de­ryd med 62 mil­jo­ner kro­nor.

De kom­mu­ner som det be­ta­lats ut minst rot-av­drag i är Ny­kvarn följt av Vax­holm. Där lan­dar siff­ror­na i stäl­let på sex re­spek­ti­ve el­va mil­jo­ner.

I sam­band med de för­änd­ra­de rot-reg­ler­na 2016, då av­dra­get mins­ka­de från 50 pro­cent till 30, märk­tes Att ned­gång­en tycks va­ra bru­ten kan, en­ligt Alex­an­dra Jans­son, va­ra en ef­fekt av ett upp­dämt be­hov att byg­ga och re­no­ve­ra.

– Det går att anta att mark­na­den har va­rit li­te mät­tad. I sam­band med det sänk­ta rot-av­dra­get tänk­te nog många att de vil­le pas­sa på in­nan för­änd­ring­ar­na träd­de i kraft. Det re­sul­te­ra­de i en snabb ök­ning. Och nu kan man tän­kas se att det nog bör­jar häm­ta upp sig li­te igen, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.