Ny lag ska un­der­lät­ta ka­merö­ver­vak­ning

Vällingby Tidning - - Stock­holm - ÖVERVAKAR.

Nu ska det bli lät­ta­re för bo­stads­rätts­för­e­ning­ar att ka­me­raö­ver­va­ka ge­men­sam­ma ut­rym­men.

En­ligt en ny upp­da­te­ring av den ti­di­ga­re ka­me­raö­ver­vak­nings­la­gen ska det ges ut­ö­ka­de möjligheter till an­vänd­ning av ka­me­ra­be­vak­ning där det finns pro­blem med ord­nings­stör­ning­ar, upp­ger Sve­ri­ges Bostads­rätts­cent­rum, SBC.

Syf­tet med för­änd­ring­en är, en­ligt SBC, att un­der­lät­ta be­vak­ning av all­män­na ytor för brotts­be­kämp­ning.

Sam­ti­digt skärps kra­ven på för­e­ning­ar­na. Bland an­nat ska en tyd­lig grund fin­nas med rikt­lin­jer och mo­ti­ve­ring­ar till om ka­me­raö­ver­vak­ning är nöd­vän­digt, sam­ti­digt som den per­son­li­ga in­tegri­te­ten ska vägas in vid be­slu­ten.

Även ru­ti­ner vid byte av sty­rel­se ska fin­nas för att mot­ver­ka att reg­ler­na in­te följs, en­ligt SBC.

En upp­da­te­rad lag ska gö­ra det möj­ligt där ord­nings­stör­ning­ar finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.