GUI­DE.

Mil­jö­med­ve­ten­het, trä­ningstren­den och stat­ligt bi­drag har satt el­cy­keln på kar­tan en gång för al­la. 2018 för­vän­tar sig bran­schen att säl­ja dub­belt så många el­cyklar jäm­fört med i fjol. Här är en gui­de till el­cy­keln.

Vällingby Tidning - - Stock­holm -

70 pro­cent i Stock­holm. Sett till den to­ta­la an­de­len for­dons­pas­sa­ger har cyklar ökat från fem till cir­ka tio pro­cent.

En låg siff­ra jäm­fört 40-ta­let när cyklar stod för när­ma­re 70 pro­cent, men en re­jäl come­back från 70-ta­let då ba­ra en pro­cent av for­dons­pas­sa­ger­na ut­gjor­des av cyklar.

Öpp­nar för pend­ling

El-as­si­stan­sen för­vand­lar den job­bi­ga upp­förs­bac­ken till en ax­el­ryck­ning och öpp­nar upp för fler att väx­la sin nu­va­ran­de pend­lings­lös­ning till el­cy­kel, nå­got re­dak­tions- chef Tom­my Wahl­ström upp­täck­te ef­ter sin förs­ta tur.

– Pre­cis som al­la and­ra har jag ju cyk­lat mas­sor i min ung­dom men med åren da­la­de in­tres­set. För sex, sju år se­dan trött­na­de jag på kö­er­na och bör­ja­de cyk­la till job­bet. Ef­ter en vec­ka blev cy­keln stu­len. Jag fick en ny och hann kö­ra två vec­kor in­nan en hu­mor­lös torr­boll till in­di­vid för­sök­te spar­ka om­kull mig på cy­kel­ba­nan ef­tersom han vil­le kö­ra om... Se­dan dess har cy­keln stått. Med el­cy­kel har jag sett lju­set!

– I upp­förs­bac­kar­na ler jag obe­rört när jag fladd­rar för­bi de som kom­mer pus­tan­des på si­na van­li­ga cyklar. Jag kän­ner mig som en do­pad fus­kis, men Lan­ce Armstrong­käns­lan ac­cep­te­rar jag, för att kom­ma fram li­ka sval och fräsch som när jag klev på cy­keln är fan­tas­tisk.

Ut­ö­ver mil­jö­vins­ter­na med cy­kel­pend­ling och åter­upp­täc­kan­det av cy­kel­gläd­jen fram­hål­ler bran­schen att el­cy­keln pas­sar äld­re.

Med en elas­si­ste­rad cy­kel kan även mor­mor och mor­far föl­ja med på den my­si­ga tre­milsvän­dan runt en sjö el­ler tu­ren runt ön ut­an att nå­gon be­hö­ver ham­na på ef­ter­käl­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.